Voorwoord

In de Programmabegroting 2018 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2018 beschreven. Ook de geraamde uitgaven en inkomsten staan in de begroting.

Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2018 is de Voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over :

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde uitgaven en inkomsten passen we aan?

Hoe ver zijn we met behalen van de afgesproken resultaten?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven, en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Welke geraamde uitgaven en inkomsten passen we aan?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door het sociaal domein, bijstand, doelgroepenvervoer, en een actualisatie van de inzet van ambtelijke uren.
De grootste voordelige afwijkingen worden veroorzaakt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds (maartcirculaire 2018) en het dividend van de BNG.

Voor zover van toepassing zijn de financiële gevolgen meerjarig doorberekend.

De mutaties uit deze Voorjaarsnota leiden tot de volgende begrotingssaldi:
2018 : - € 1.658.000
2019 : - € 1.796.000
2020 : - €   991.000
2021 : - €   202.000

Het tekort voor 2018 zullen we dekken door de algemene reserve aan te wenden.

In de Kadernota 2019 komen we terug op de tekorten voor 2019 tot en met 2021.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel en het raadsbesluit te gaan.