Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma en algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens zijn een aantal toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutatie

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

t/m

2018

2019

2020

2021

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-31.511

-1.950

-33.461

-33.791

-33.497

-33.144

Ons geld

56.695

629

57.324

57.092

57.770

58.291

Onze buurt

-11.673

-750

-12.422

-12.038

-12.330

-12.397

Onze gemeente

-4.692

-186

-4.877

-5.087

-4.954

-4.919

Overhead

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Saldo rekening baten en lasten

626

-3.344

-2.718

-2.927

-2.135

-1.265

Toevoeging reserves

-2.078

-700

-2.778

-524

1.661

1.595

Onttrekking reserves

2.745

1.093

3.838

1.655

-517

1.595

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-2.952

-1.658

-1.796

-991

-202