Grondbeleid

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in artikel 9.2 aangegeven dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de begroting. De verplichte paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV):

  1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
De voortgang bij deze Voorjaarsnota is gelijk aan de jaarrekening 2017. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de jaarrekening 2017.
Jaarverslag 2017 Paragraaf Grondbeleid

Tegelijkertijd  met deze Voorjaarsnota behandelt de gemeenteraad ook de actualisatie van de grondexploitaties. Het raadsvoorstel is openbaar, maar de inhoudelijke rapportage is vertrouwelijk.