Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte staan bij de `ambities` de keuzes weergegeven die bij de programmabegroting zijn gemaakt. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2018 en komende jaren. Tot slot zijn in de `bijlagen` verschillende overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

De schrijfstijl is kort en helder en verwijst met links naar onderliggende documenten.