Verbonden partijen

Wij spreken van een Verbonden partij als het een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie betreft waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV),  dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan partijen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over de verbonden partijen. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de begroting 2018.
Paragraaf Verbonden partijen Programmabegroting 2018