Financiering

Op grond van het BBV, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, moeten we een paragraaf financiering opstellen. In deze paragraaf staat hoe wij de risico’s op het geld dat we uitlenen en lenen beheersen. De risico’s die we moeten beheersen zijn koersrisico’s en renterisico’s.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over de financiering. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de begroting 2018.
Paragraaf Financiering Programmabegroting 2018