Specificatie FinancieelMeerjarenPerspectief

Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP Programmabegroting 2018

1.293

-63

-163

120

Besluitvorming

1e begrotingswijziging

-300

53

107

106

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling:

- Verkoop of sloop dorpshuis De Ubburch

-

-

27

27

- Stimuleringslening duurzaamheid

-200

-

-

-

- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

-300

-

-

-

- Herstel trappen Koekeleklef

-15

-

-

-

- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth

-50

-

-

-

- Aanpak extreme wateroverlast (reserve ingesteld)

-500

-

-

-

- Bijdrage uit vaste algemene reserve

410

-

-

-

Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan

- kapitaallasten investering

-

7

15

15

- dekking extra kapitaallasten t.l.v. reserve dekking kapitaallasten

-

-7

-15

-15

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

- overheveling budget naar reserve

200

-

-

-

- Dotatie aan reserve lopende projecten

-200

-

-

-

Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang

- Kosten project Passende Kinderopvang

-36

-36

-36

-36

- Dekking tlv stelpost nieuw beleid/sociaal domein

36

36

36

36

Totaal besluitvorming

-955

53

134

133

Nieuwe ontwikkelingen

Buurtbemiddeling- voortzetting project

- Kosten project

-7

-15

-15

-15

- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein

7

15

15

15

Subsidie Toek Toek

- subsidie Toek Toek

-6

-

-

-

- dekking subsidie t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein

6

-

-

-

Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding

-10

-5

-5

-5

Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid

- kosten bestrijdin overlast jeugd

-25

-

-

-

- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein

25

-

-

-

Bijstand

-106

-106

-106

-106

Doelgroepenvervoer

-323

-348

-348

-348

Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo

-1.435

-1.384

-1.373

-1.373

Sociaal domein, mutaties maartcirculaire

- groeiruimte Wmo/ jeugd

-

-76

-61

-68

- verlaging abonnementstarief Wmo

-

-300

-300

-300

- toename aanvragen Wmo voorzieningen

-

-200

-200

-200

- effect belastingmaatregel leerlingenvervoer/ Wmo

-

-80

-80

-80

Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg/ontwikkelingen VRGZ

-75

-33

-33

-33

Scholenplan circulaire leefomgeving

- Kosten scholenproject

-6

-6

-6

-6

- Bijdrage uit zwerfafvalgelden Nedvang

6

6

6

6

Ontvangstplicht bagger A-watergangen

- kosten ontvangstplicht bagger A-watergangen

-100

-

-

-

- dekking kosten ontvangstplicht t.l.v. Algemene reserve

100

-

-

-

Verandering functie gebouwenbeheerder/vastgoedadviseur

-13

-8

-8

-8

Gunning onderhoud openbaar groen

- Meerkosten gunning onderhoud openbaar groen

-10

-10

-10

-10

- dekking meerkosten gunning t.l.v. Algmene reserve

10

-

-

-

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn

-4

-

-

-5

Huurovereenkomst parkeerterrein

4

4

4

4

Plaagdierbestrijding

-15

-15

-15

-15

Afval

-98

-98

-98

-98

Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP

- bijdrage IGP

-9

-16

-16

-16

- dekking kosten t.l.v. stelpost onvoorzien

9

-

-

-

Bijdrage GGD

-19

-19

-19

-19

Sporthallen en zwembad

-12

-14

-14

-14

Parkeergarage Dorpsstraat

- exploitatiekosten

-50

-49

-49

-49

- hogere bijdrage uit reserve exploitatietekort Parkeergarage

70

69

69

23

Uitvoering APPA regeling 2018

-52

-

-

-

Rechtspositieregeling BABS 2018

-5

-5

-5

-5

Implementatie Omgevingswet

- kosten implementatie Omgevingswet

-100

-

-

-

- dekking kosten t.l.v. Reserve lopende projecten

100

-

-

-

Overeenkomsten Veerdiensten

-2

-2

-2

-2

Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen

-7

-7

-7

-7

Benoeming nieuwe wethouders

-25

-40

-40

-40

Accountantskosten

-5

-5

-5

-5

Bijdrage ODRN

47

-

-

-

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken

-20

-

-

-

Onderhoud elektriciteitskasten markt

-2

-2

-2

-2

Bijdrage Waarderingskamer

-

-5

-5

-5

Bijdrage Munitax BAG-oppervlakte

-13

-2

-2

-2

Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP

- Projectkosten

-355

-

-

-

- dekking deel projectkosten binnen bestaande budgetten bedrijfsvoering

215

-

-

-

- dekking deel projectkosten t.l.v. Algemene reserve

140

-

-

-

Dividend BNG

116

-

-

-

Algemene uitkering

502

1.642

2.382

2.948

Sociaal domein - Algemene uitkering

241

241

241

241

Inzet risicoreserve Jeugd & Wmo

263

-43

Aanschaf 'nieuw intranet'

-8

-8

-8

-8

Verhoging verzekeringspremies

-14

-14

-14

-14

Bijdrage A&O fonds

-14

-14

-14

-14

Bijdrage fonds GGU

-88

-88

-88

-88

Doorbelasting interne uren aan investeringen

-717

-717

-717

-717

Digitalisering bouw- en milieuvergunningen

-50

-

-

-

Onderhoud Audio- Visuele middelen

-5

-5

-5

-5

Aanschaf Klant Contact Systeem (KCS)

-18

-8

-8

-8

Veranderingen Wet BAG

-15

-15

-

-

Arbo- maatregelen

-20

-

-

-

Afrondingsverschillen

1

-1

-1

-2

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-1.996

-1.786

-962

-455

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2018

-2.951

-1.733

-828

-322

Actueel FMP

-1.658

-1.796

-991

-202