Incidentele baten en lasten

Voor een goed beeld van de financiële positie van de gemeente is het ook nodig om inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Hieronder staat het overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-15

-

-

-

Kosten scholing VVE taalniveau 3F

-24

-

-

-

Rijksbijdrage scholing VVE taalniveau 3F

24

-

-

-

Inhuur projectleider transformatie dure naar goedkope zorg

-100

-

-

-

Subsidie Toek Toek

-6

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-121

-

-

-

Programma Onze Buurt

Afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12

-68

-

-

-

Eenmalige extra bijdrage frictiekosten lokale omroep

-12

-

-

-

Bijdrage GGD

-32

-

-

-

Vervanging AED's

-

-

-24

-

Versnelling inzet energiebesparende maatregelen

-300

-

-

-

Stimulering duurzaamheid

-200

-

-

-

Herstel trappen Koekeleklef

-15

-

-

-

Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth

-50

-

-

-

Kosten ontvangplicht bagger A-watergangen

-100

-

-

-

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn

-4

-

-

-5

Totaal programma Onze Buurt

-781

-

-24

-5

Programma Onze Gemeente

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-

-15

-

-

Uitvoering APPA regeling 2018

-52

-

-

-

Implementatie Omgevingswet

-100

-

-

-

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken

-20

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-172

-15

-

-

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

-

-

-

Lastenverlichting

-300

-

-

-

Inzet stelpost nieuw beleid t.b.v subsidie Toek Toek

6

-

-

-

Inzet post onvoorzien t.b.v. aanpak ondermijningscriminaliteit

9

-

-

-

Totaal programma Ons geld

1.286

-

-

-

Programma Overhead

Interne verzelfstandiging LTP

-140

-

-

-

Digitalisering bouw- en milieuvergunningen

-50

-

-

-

Veranderingen Wet BAG

-15

-15

-

-

Totaal programma Overhead

-205

-15

-

-

Totaal exploitatie

7

-30

-24

-5

Reserves

Storting in algemene reserve

-1.571

-

-

-

Bijdrage reserve attributen sportcomplexen

25

-

-

-

Bijdrage risicoreserve jeugd&wmo

1.320

-

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

101

-

-

-

Storting in reserve aanpak extreme wateroverlast

-500

-

-

-

Bijdrage reserve lopende projecten t.b.v. implementatie Omgevingswet

100

-

-

-

Bijdrage algemene reserve beklemd

409

-

-

-

Bijdrage algemene reserve t.b.v. kosten ontvangplicht A-watergangen

100

-

-

-

Bijdrage algemene reserve t.b.v. onderhoud openbaar groen

10

-

-

-

Bijdrage algemene reserve t.b.v. interne verzelfstandiging LTP

-140

-

-

-

Totaal reserves

-146

-

-

-

Totaal

-139

-30

-24

-5