Samenvatting

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 1.293.000.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo met € 2.951.000 nadelig bij. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.658.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Hoofdstuk

Bedrag

Primaire begroting

1.293

V

Begrotingsresultaat na vaststelling (2 november 2017)

1.293

V

Voorjaarsnota 2018:

>

verwerkte besluitvorming

-955

N

>

overige ontwikkelingen

-1.996

N

-2.951

N

Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2018

-1.658

N

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutatie

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

t/m

2018

2019

2020

2021

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-31.511

-1.950

-33.461

-33.791

-33.497

-33.144

Onze buurt

-11.673

-750

-12.422

-12.038

-12.330

-12.397

Onze gemeente

-4.692

-186

-4.877

-5.087

-4.954

-4.919

Ons geld

56.695

629

57.324

57.092

57.770

58.291

Overhead

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Saldo rekening baten en lasten

626

-3.344

-2.718

-2.927

-2.135

-1.265

Toevoeging aan reserves

-2.078

-700

-2.778

-524

-517

-532

Onttrekking aan reserves

2.745

1.093

3.838

1.655

1.661

1.595

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-2.952

-1.658

-1.796

-991

-202