Doelen & Resultaten

Wat willen we bereiken?

1.1

Ik heb voldoende inkomen.

1.2

Ik kan hulp vragen als dat nodig is.

1.3

Ik ben betrokken en doe mee.

1.4.

Alle kinderen krijgen gelijke kansen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1.1

Alle inwoners kennen de regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Wie het nodig heeft kan er gebruik van maken.

Programmabegroting 2018

Het gebruik ten opzichte van 2017 is toegenomen. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Pas aan het einde van het jaar is te zien of het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2018 is toegenomen.  We benaderen inwoners op verschillende manieren (bijv. gemeentepagina, nieuwsbrieven of gericht) met informatie over mogelijkheden van de diverse regelingen. Ook andere partijen wijzen daarop of hebben aangegeven dat ze dat op hun website e.d. willen gaan doen. We controleren meer met steekproeven achteraf, zodat het aanvragen eenvoudiger wordt, met minder papierwerk.

1.1.2

We ondersteunen initiatieven voor inwoners met een laag inkomen.

Programmabegroting 2018

Er zijn meer inwoners met een laag inkomen die deelnemen aan initiatieven voor hen. Voorbeelden hiervan zijn het buurtsoepie, een kleding- of speelgoedbank of schuldhulpbuddy's. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Samen met partners kijken we hoe inwoners zich makkelijker voor iets kunnen aanmelden. Hierbij is de vraag van de inwoner leidend, en niet meer het werkproces. Doorverwijzingen gaan sneller doordat we maatwerk leveren.

1.1.3

We nemen zo veel mogelijk administratieve rompslomp weg.

Programmabegroting 2018

We gebruiken de beschikbare (persoonlijke) gegevens die we al hebben. Procedures zijn zo eenvoudig mogelijk en formulieren zijn digitaal en offline beschikbaar. (relatie met ambitie 1, 3 en 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We gaan sneller (bijv. kindpakket) beoordelen wie er recht heeft op een voorziening. Wij wachten niet af tot een inwoner een aanvraag doet maar informeren hem/ haar over de mogelijkheden. Als iemand al eerder een voorziening heeft gehad kijken we actief  of hij/zij in het jaar daarop weer recht heeft. We kennen de voorziening dan weer toe.

1.2.1

We helpen u als het u niet lukt via internet uw zaken bij de gemeente te regelen.

Programmabegroting 2018

Inwoners moeten steeds meer diensten via internet aanvragen en regelen. Als inwoners dat moeilijk vinden, helpt de gemeente. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Inwoners doen steeds meer digitaal een aanvraag voor een voorziening. Als iemand dat niet kan of wil mailen we een pdf-bestand van het aanvraagformulier of sturen we een papieren versie toe. We merken dat deze mogelijkheden voldoende zijn en zetten geen verdere acties uit. Als inwoners toch nog problemen ervaren bieden we een oplossing op maat

1.2.2

60 % van de inwoners en 100% van de lokale partners  (huisarts, school, kinderopvang, politie, woningbouw etc) kent de sociale teams en weet hen te vinden.

Programmabegroting 2018

We verbeteren de bekendheid van de sociale teams. Dit doen we bijvoorbeeld door te zorgen dat er via  internet, de website, de lokale krant en folders meer informatie over de sociale teams komt. We investeren extra in de samenwerking met de lokale partners. De sociale teams houden in hun werkgebied een spreekuur voor alle inwoners. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er is meer promotiemateriaal gemaakt dat ingezet wordt om de bekendheid van de Sociale Teams te vergroten. We hebben afspraken gemaakt over structurele informatie over de Sociale Teams in de lokale krant, internet en de website. Een facebookpagina voor Team Zuid is in de maak. We werken aan het realiseren van locaties in de kernen. Team Noord is nu drie dagdelen te vinden in het Voorzieningenhart Op de Heuvel, Team Beek in het Kulturhus Beek. We hebben de contacten met scholen geïntensiveerd. Daarnaast is per team contact gelegd met de huisartsenpraktijk(en) en worden afspraken gemaakt voor een betere samenwerking. Komend jaar werken we hier verder aan.

1.2.3

We helpen inwoners zichzelf te redden.

Programmabegroting 2018

Voorkomen is beter dan genezen. We helpen inwoners met informatie over activiteiten, cursussen en voorzieningen. Ook organiseren we groepsactiviteiten over onderwerpen waar veel vragen over zijn. Bijvoorbeeld een cursus met tips om te voorkomen dat je valt, informatie over dementie of psychische problemen. We versterken de samenwerking tussen mensen. Bijvoorbeeld door groepen deskundige vrijwilligers te ondersteunen die mensen helpen. (relatie met ambitie 1 en 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We hebben met onze partners afspraken gemaakt over het organiseren van het preventieve aanbod. Dit aanbod is voor een deel vast.Het andere deel wordt lopende het jaar in samenspraak met de Sociale Teams geïnitieerd en ingezet. In het kader van de pilot Wijkgerichte Ggz zijn Indigo en MEE gestart met de trainingen "Mental Health First AID"en "Ontwa(a)r verward gedrag".

1.2.4

Wij helpen mantelzorgers, zodat zij de zorg voor hun naasten kunnen blijven bieden.

Programmabegroting 2018

Het steunpunt Mantelzorg Berg en Dal staat klaar voor mantelzorgers in onze gemeente. Kijk op www.mantelzorgbergendal.nl waarvoor u hen kunt bellen. Om nog meer bekendheid te geven aan mantelzorg gaat het steunpunt zich in de gemeente presenteren. Op zoveel mogelijk plekken, waar ook mantelzorgers komen en waar een gesprek kan ontstaan. In 2018 heeft Mantelzorg Berg en Dal zich op 10 verschillende plekken voorgesteld. Bij verenigingen, maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven. Ook zijn in 2018 door Mantelzorg Berg en Dal meer jonge mantelzorgers ondersteund. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een activiteit, zodat de jongeren met elkaar over zorg, maar ook hele andere dingen kunnen praten. Of een chatfunctie voor onze jonge mantelzorgers waar ze hun verhaal en vragen kwijt kunnen. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Mantelzorg Berg en Dal is een project gestart om contact te leggen met jonge mantelzorgers uit onze gemeente. Een eerste stap is door jongeren (vrijwilligers) uit Millingen gezet. Zij voeren op verschillende plekken het gesprek met jongeren voeren over mantelzorg. Dit doen ze door bijvoorbeeld de volgende vraag te stellen ‘#ishetnormaaldat: Is het normaal dat je voordat je naar school gaat voor je moeder zorgt?’ Ook nodigt Mantelzorg Berg en Dal zichzelf uit op verschillende plekken om haar verhaal te doen. Een voorbeeld is een bijeenkomst over Parkinson bij Kalorama in Beek( 18 januari)In het eerste kwartaal hebben zij dit al meerdere keren gedaan. Zoals bijvoorbeeld bij een bijeenkomst over Parkinson bij Kalorama in Beek (18 januari).

1.2.5

De hulp en ondersteuning die u krijgt voldoet aan de wettelijke (kwaliteits-)eisen.

Programmabegroting 2018

Hulp en ondersteuning moeten van goede kwaliteit zijn en op een goede manier ingezet worden. Niet alleen voor de hulp die u krijgt, maar ook voor de medewerkers in de sociale teams, Veilig Thuis en de aanbieders die samen met u kijken wat er nodig is. Samen met bijvoorbeeld huisartsen, uitvoerders en aanbieders werken we aan het verbeteren van de kwaliteit maar ook aan het voorkomen van fraude. In 2018 maken we afspraken waaraan de kwaliteit moet voldoen en hoe we controleren. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er wordt op diverse manieren gewerkt aan (het verbeteren van) de kwaliteit. In 2017 is het beleidskader voor kwaliteit en handhaving opgesteld en is gestart met het  ontwikkelen van het uitvoeringsplan. Samen met de regio wordt hier verder aan gewerkt. Er wordt een PGB-toets ontwikkeld, waardoor ook de aanbieders van PGB gefinancierde -zorg op kwaliteit getoetst kunnen worden. De voorbereidingen van het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (CEO) zijn getroffen. Bij jeugd is gekozen voor een kwalitatieve insteek in plaats van een kwantitatieve insteek. Het CEO wordt in mei uitgevoerd.Er is onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de hulpmiddelen. Hier zijn verbeterpunten uit voortgekomen, waarna we een verbetertraject in gang hebben gezet.

1.2.6

De verbeteringen uit de evaluatie van de sociale teams zijn uitgevoerd.

Programmabegroting 2018

De sociale wijkteams zijn in 2017 geëvalueerd. Ook is in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke organisatie. Het onderzoek en de evaluatie geven aanleiding de werkwijze en de personele inzet verder te onderzoeken. In het najaar van 2017 is hiermee gestart. Daarnaast heeft de evaluatie een aantal verbeterpunten opgeleverd. In 2018 werken we verder aan deze verbeteringen. Bijvoorbeeld betere stuurinformatie en het aanbod van voorzieningen beter afstemmen op de vragen en behoeften van de inwoners in onze gemeente. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Het meerjarenbeleidskader voor het sociaal domein 2018-2022 is in concept klaar en wordt voorgelegd aan externe partners.Behandeling van het beleidskader in de Raad is gepland na de zomervakantie. Het beleidskader combineert actuele uitgangspunten van de transformatie met trends en ontwikkelingen in de gemeente. Het sluit daarmee aan op aanbevelingen uit de evaluatie van de lokale toegangspoort. Eind 2017 is een project gestart om de monitoring van gegevens van de Wmo en Jeugdzorg te verbeteren. Naar verwachting zullen eind 2018 de verbeterde gegevens beschikbaar zijn.We werken verder aan maatregelen om het financiële tekort voor de Wmo en Jeugd terug te dringen.Een werkgroep van de Raad is hierbij betrokken.De Raad besluit over de maatregelen na de zomervakantie. Er loopt een project om de lokale toegangspoort (de sociale teams) beter te laten functioneren.  Planning is om per 1 januari 2019 een nieuwe organisatievorm operationeel te hebben.De ‘quick wins’, ofwel  ‘het laag hangend fruit’  uit de evaluatie van de sociale teams is hierin meegenomen.

1.3.1

Inwoners bepalen zelf welke onderwerpen belangrijk zijn voor hun dorp en gaan hiermee aan de slag.

Programmabegroting 2018

Inwoners bespreken met elkaar wat ze in hun dorp kunnen doen. Hierover maken ze samen afspraken. Inwoners bepalen zelf waar ze aan willen werken en waar ze hulp van de gemeente of andere organisaties bij nodig hebben. De onderwerpen waar ze aan willen werken is de 'dorpsagenda'. De gemeente stimuleert inwoners een ‘dorpsagenda’ te maken. Ook vanuit de Omgevingswet staat de invloed van de inwoner op zijn omgeving centraal. Per dorp of wijk wordt daarom samen met inwoners gewerkt aan wat er in het dorp moet gebeuren. Er is budget beschikbaar om te helpen de wensen van inwoners te realiseren. Er is ruimte om te zoeken naar de beste ideeën en oplossingen. Ook inwoners die door het jaar heen met ideeën komen, maar niet goed weten hoe ze deze kunnen realiseren, helpen we. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Kekerdom heeft op 7 januari haar dorpsagenda aan de gemeente overhandigd. Hierna is door de inwoners een start gemaakt met de uitvoering van verschillende actiepunten. De gemeente ondersteunt hen hierbij wanneer dit nodig is.Heilig Landstichting heeft met ‘Horizon 2020’ ook al een dorpsagenda. In Breedeweg is door initiatiefnemers vorig jaar veel met inwoners gesproken over mogelijke onderwerpen voor de agenda. Zij werken dit nog uit.In Ooij en Leuth hebben we met mogelijke initiatiefnemers eerste oriënterende gesprekken gevoerd voor een dorpsagenda. Dit wordt (vooral door de inwoners zelf!) verder opgepakt. Op de Horst inventariseert de gemeente samen met stakeholders wat er allemaal in het dorp speelt en wat inwoners daarmee willen.In Stekkenberg Noord organiseren we een gesprek met betrokken professionals om met hen in kaart te brengen wat er al is in de wijk is en wat er nog nodig is. Dit is een eerste aanzet voor een mogelijke dorpsagenda.

1.3.2

Alle statushouders doen mee in de Berg en Dalse samenleving.

Programmabegroting 2018

Statushouders krijgen een ‘maatje’ die hen betrekt bij activiteiten in het dorp. De nieuwe inwoners willen graag iets voor onze gemeente betekenen. Ze worden geholpen bij het vinden van vrijwilligerswerk. Zeker als ze nog geen betaalde baan hebben. We steunen initiatieven waarbij zij met andere inwoners activiteiten uitvoeren in de buurt. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We voeren het plan “statushouders, onze nieuwe inwoners”, voor de intregratie van statushouders uit van december 2016. Speerpunten in dit plan zijn:1.   We zorgen voor woningen voor statushouders2.   Zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren3.   Snel integreren in de wijk door ontmoeting met andere inwoners4.   Zo snel mogelijk aan de slag en aan het werk gaanWe zetten actief in op succesvolle inburgering. Er is een casusregisseur statushouders aangetrokken. Zij houdt in beeld hoe het staat met de inburgering, of er een traject naar werk is opgesteld, of vluchtingenwerk betrokken is en ze kijkt bijv. met P&O naar werkervaringsplaatsen binnen de gemeente. Daarnaast worden de gemeentelijke participatiecoaches en Forte Welzijn ingezet bij het vinden van (vrijwilligers)werk.18 statushouders hebben een vrijwillig maatje. Deze helpt hen bij het leren kennen van buurt en omgeving en het ondernemen van activiteiten. Daarnaast hebben 80 statushouders een vrijwillig taalmaatje. Deze helpen vooral bij het leren van de Nederlandse taal (naast taalonderwijs), maar nemen hen vaak ook mee naar bijvoorbeeld evenementen in het dorp. Statushouders verrichten inmiddels steeds meer vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij ’t Groeske, de Treffers, de Meent en zwembad de Lubert. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 37 statushouders actief in een traject, zijn 7 statushouders geplaatst op een werkplek met behoud van een uitkering en zijn 2 statushouders uitgestroomd uit de uitkering (1 x werk en 1 x opleiding).

1.3.3

Eind 2018 heeft elk sociaal team in samenwerking met de teams van Forte Welzijn en andere partners in de dorpen een vrijwilligersgroep.

Programmabegroting 2018

In deze groep zitten bijvoorbeeld vrijwilligers van Mantelzorg Berg en Dal, ouderenadviseurs of ’maatjes’. Maar ook actieve inwoners die af en toe iets voor een ander willen betekenen. Door te werken met een groep wordt per dorp zichtbaar welke vrijwilligers er op dit gebied zijn. Een vrijwilliger kan zo sneller door een lid van een sociaal team aan een vraag gekoppeld worden. Ook kan in een breder verband met vrijwilligers gekeken worden of het zinvol is om samen een cursus te organiseren, zodat vrijwilligers nog beter hun vrijwilligerswerk kunt uitvoeren. In de nota vrijwilligerswerk heeft de gemeente geld voor cursussen beschikbaar gesteld. (relatie met ambitie 1 en 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We zijn met Forte Welzijn in gesprek hoe we de vrijwilligersgroep vorm te geven. We pakken dit op met het vrijwilligerssteunpunt, Mantelzorg Berg en Dal en Samen meedoen (koppelen van maatjes).Op dit moment loopt de cursus fondsenwerving voor stichtingen/verenigingen. Binnenkort start de cursus vertrouwenscontactpersoon. Beide cursussen worden door onze vrijwilligers goed bezocht en enthousiast ontvangen. We hebben vanuit vrijwilligers nog drie aanvragen voor cursussen ontvangen. Hier gaan we mee aan de slag.

1.3.4

Er zijn eind 2018 laagdrempelige en betaalbare vervoersvoorzieningen die aansluiten op de vervoersbehoeften van inwoners.

Programmabegroting 2018

In de kernen worden lokale, kleinschalige vervoersvoorzieningen gemist: de bus komt niet altijd en overal. Avan is niet altijd het geschikte vervoermiddel. Er zijn signalen dat vooral oudere inwoners daarom minder de deur uit gaan. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen aan activiteiten en vindt dat het vervoer daarin zo min mogelijk een belemmerende factor mag zijn. In 2017 is met inwoners van de kernen geïnventariseerd wat hun behoefte is en welke invulling daaraan gezamenlijk gegeven wordt. In 2018 voeren we dit uit. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Een inventarisatie in de kernen maakte duidelijk dat er vooral behoefte is aan betere informatie over de vervoersmogelijkheden. We hebben daarom een flyer gemaakt met alle vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer en lokale initiatieven.We hebben deze informatie ook op de website www.ikwilvervoer.nl gezet. Diverse initiatieven hebben we ondersteund met advies of geld, zoals de Toektoek in Berg en Dal. De inventarisatie wees daarnaast uit dat er geen structurele problemen zijn met het vervoer in onze gemeente, ook niet naar Inloop en Ontmoeting. Het blijkt vooral te gaan om incidentele vervoersproblemen bij inwoners. Die incidentele problemen worden nu opgepakt door bijvoorbeeld de sociale teams of Forte Welzijn. De flyer kan daarbij behulpzaam zijn. Het project is afgerond.

1.3.5

Eind 2018 worden de mogelijkheden van Inloop en Ontmoeting door een grotere groep inwoners benut.

Programmabegroting 2018

In veel kernen zijn er plaatsen waar mensen zelf activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten, de Inloop en Ontmoetingpunten. In 2018 willen we er voor zorgen dat meer mensen en ook meer verschillende (kwetsbare) inwoners hiervan gebruik maken. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Samen met de aanbieders hebben we eind 2017 een traject gestart om de Inloop en Ontmoeting te verbreden, de verschillende (kwetsbare) inwoners beter te bereiken en ze te betrekken bij de ontwikkeling van de inlooppunten. We hebben hiervoor een gezamenlijk toekomstbeeld gemaakt, waar we de komende tijd stapsgewijs naartoe werken. In het kader van dit traject wordt in mei 2018 een volgende gezamenlijke werkbijeenkomst gehouden.

1.4.1

Jongeren helpen we in hun ontwikkeling naar het volwassen worden.

Programmabegroting 2018

In 2018 zijn college en raad twee keer met Berg en Dalse jongeren in gesprek gegaan om te vragen wat bij hen speelt. Hier worden onderwerpen besproken die voor hen belangrijk zijn. De jongeren kunnen meedenken en ook invloed uitoefenen. De gemeente heeft in 2018 drie initiatieven van en door jongeren ondersteund die volgens de initiatiefnemers een succes zijn (geweest). Dit zijn initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving van de jongeren in onze gemeente. Jongeren leren door zelf iets te organiseren. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Met verschillende groepen jongeren is gesproken over het realiseren van een ontmoetingsplek. Helaas hebben deze gesprekken nog niet geleid tot een succes. Ondanks dat het initiatief van de jongeren komt, worden zij  minder enthousiast gedurende het proces ernaartoe. We bespreken daarom met het jongerenwerk hoe we hiermee verder te gaan. Het uitgangspunt blijft dat jongeren eigenaar zijn van hun eigen initiatief.Het college en raad hebben dit jaar nog niet met Berg en Dalse jongeren gesproken.

1.4.2

Voor ouders met opvoedvragen is er informatie en praktische hulp.

Programmabegroting 2018

Ouders kunnen op verschillende manieren informatie en hulp krijgen. Bijvoorbeeld via de website  www.opvoedinforegionijmegen.nl en de peutercafés. Er is ook hulp thuis, zoals  video home training en Home Start. De sociale teams kijken samen met ouders wat het beste past bij de behoefte van de ouders. (relatie met ambitie 1 en 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Om gezinsondersteuning breder in te kunnen zetten is de opzet van Home Start iets gewijzigd en de leeftijdsgrens verhoogd. Kinderen van 0-12 jaar komen nu in aanmerking. Dit was eerst 0-6 jaar. Home Start heet nu Forte Thuis. Begin april hebben 7 vrijwilligers zich gecertificeerd voor Forte Thuis.Zij kunnen nu ingezet worden om gezinnen te begeleiden.

1.4.3

De samenwerking van maatschappelijke organisaties bij de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling is verbeterd.

Programmabegroting 2018

We helpen sociale teams, kinderopvang, scholen en andere maatschappelijke organisaties bij het bespreekbaar maken, signaleren en het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder andere door deskundigheidsbevordering, het organiseren van themabijeenkomsten en het ondersteunen van Veilig Thuis. (relatie met ambitie 1 en 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Begin april is een werkbijeenkomst “samen doen, samen leren’ georganiseerd  voor alle medewerkers van de sociale wijkteams, regieteams, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis in Gelderland-Zuid. Binnen onze sociale teams zijn inmiddels twee mensen aangewezen die zich gaan richten op de problemen rond ouderenmishandeling. Zij volgen dit jaar hiervoor extra scholing.

1.4.4

Meer leerlingen maken hun middelbare beroepsopleiding af, zodat ze meer kans op werk hebben.

Programmabegroting 2018

Samen met gemeenten om ons heen willen we niet dat kinderen met school stoppen zonder diploma. Onze leerplichtambtenaren ondersteunen ouders en leerlingen daarbij als er problemen zijn. Via het Regionaal Opleidingscentrum in Nijmegen worden leerlingen op MBO niveau 1 extra begeleid. De scholen voor voortgezet onderwijs helpen leerlingen bij de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De bestaande aanpak met scholen over het tijdig melden van schoolverzuim bij de leerplichtambtenaren werkt. De leerplichtambtenaren gaan na melding in gesprek  met de leerling en de ouders. In de meeste situaties is dit voldoende om weer naar school te gaan en een diploma te behalen.Een andere route kan zijn  dat de leerling naar een andere school gaat of even hulp krijgt vanuit het Sociaal Team.  Pas aan het einde van het jaar is zichtbaar of de inzet leidt tot een daling van het schoolverzuim.