Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

-43.622

-43.155

-1.608

-44.763

-44.772

-44.468

-44.116

Baten

12.349

11.644

-342

11.302

10.981

10.971

10.971

Totaal programma

-31.273

-31.511

-1.950

-33.461

-33.791

-33.497

-33.144

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Openbaar basisonderwijs

-21

0

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

-1.879

-1.874

0

-1.874

-1.866

-1.854

-1.837

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.336

-1.194

-318

-1.513

-1.521

-1.541

-1.561

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.899

-1.696

-47

-1.743

-1.718

-1.679

-1.676

Wijkteams

-2.576

-3.134

9

-3.125

-2.669

-2.669

-2.669

Inkomensregelingen

-15.030

-14.938

240

-14.698

-14.693

-14.693

-14.693

Begeleide participatie

-5.163

-4.896

0

-4.896

-4.709

-4.489

-4.286

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.652

-1.748

21

-1.727

-1.974

-1.974

-1.974

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.368

-6.469

-438

-6.908

-7.425

-7.415

-7.267

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.410

-3.258

-300

-3.558

-3.447

-3.405

-3.405

Geëscaleerde zorg18+

-313

-342

-79

-421

-447

-447

-447

Geëscaleerde zorg 18-

-3.975

-3.606

-696

-4.302

-4.302

-4.302

-4.302

Lasten

-43.622

-43.155

-1.608

-44.763

-44.772

-44.468

-44.116

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

104

123

0

123

99

99

99

Samenkracht en burgerparticipatie

390

346

15

361

363

353

353

Wijkteams

18

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

10.958

10.675

-356

10.319

10.319

10.319

10.319

Begeleide participatie

183

0

0

0

0

0

0

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18+

488

500

0

500

200

200

200

Maatwerkdienstverlening 18-

207

0

0

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

Baten

12.349

11.644

-342

11.302

10.981

10.971

10.971

Totaal programma

-31.273

-31.511

-1.950

-33.461

-33.791

-33.497

-33.144

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

-21

0

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisv./Basisonderwijs

-836

-859

0

-859

-859

-858

-849

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs

-686

-664

0

-664

-659

-651

-646

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs

-358

-351

0

-351

-348

-345

-342

Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding/Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Stimuleren schooldeelname

Stimuleren schooldeelname/Leerpl.

-125

-153

0

-153

-153

-153

-153

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer/Algemeen

-579

-414

-314

-728

-741

-741

-741

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen/Algemeen

-287

-277

0

-277

-277

-277

-277

Overige onderwijsvoorzieningen

Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid

-221

-255

0

-255

-251

-271

-290

Overige onderwijsvoorzieningen

Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming

-64

-63

0

-63

-63

-63

-63

Overige onderwijsvoorzieningen

Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming

-31

-32

-4

-36

-36

-36

-36

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie/Algemeen

-9

0

0

0

0

0

0

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs/Algemeen

-21

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/kinderopvang

-269

-193

0

-193

-192

-192

-192

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd

0

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg

0

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk

-202

-213

-152

-365

-340

-340

-340

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/jeugdwerk

-258

-253

134

-119

-119

-118

-118

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/ouderenzorg

-111

-111

-6

-117

-117

-117

-117

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/maatsch.werk

0

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/WMO

-83

-61

-22

-83

-87

-87

-87

Dorps- en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen/Algemeen

-125

-124

0

-124

-123

-122

-121

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis de Mallemolen

-152

-163

0

-163

-163

-163

-163

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis Op d'n Heuvel

-234

-244

0

-244

-244

-244

-244

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis Kloosterstraat 7-9

-11

-13

0

-13

-13

-13

-13

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis den Ienloop

-248

-140

0

-140

-140

-139

-138

Dorps- en buurthuizen

Kulturhus Kekerdom

-2

-6

0

-6

-6

-6

-6

Dorps- en buurthuizen

Jeugdsoos Rietlanden 5

-7

-8

0

-8

-8

-8

-8

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis de Ubburch

-36

-37

0

-37

-37

0

0

Dorps- en buurthuizen

Kulturhus Beek

-43

0

0

0

0

0

0

Dorps- en buurthuizen

Kulturhus Leuth

-119

-131

0

-131

-131

-130

-130

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv

-2.431

-3.045

243

-2.802

-2.335

-2.335

-2.335

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/ROB

0

0

-235

-235

-245

-245

-245

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG

-146

-89

1

-88

-88

-88

-88

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink.-bijst.voorz./Algemeen

-1.193

-1.156

0

-1.156

-1.156

-1.156

-1.156

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./Participatiewet

0

0

0

0

0

0

0

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet

-11.438

-11.119

250

-10.869

-10.869

-10.869

-10.869

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./BBZ

-222

-255

0

-255

-255

-255

-255

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.

-1.715

-1.941

0

-1.941

-1.941

-1.941

-1.941

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding

-402

-388

-10

-398

-393

-393

-393

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./Soc.recherche

-60

-79

0

-79

-79

-79

-79

Begeleide participatie

Begel.participatie/Algemeen

-69

-74

0

-74

-74

-74

-74

Begeleide participatie

Beg.participatie/Soc.werkvoorz.

-5.094

-4.822

0

-4.822

-4.636

-4.416

-4.213

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen

-1.652

-1.748

317

-1.431

-1.631

-1.631

-1.631

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer

0

0

-296

-296

-342

-342

-342

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz

-3.058

-3.002

20

-2.982

-2.982

-2.982

-2.982

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg

-144

-170

1

-169

-169

-169

-169

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

-3.166

-3.298

2.246

-1.052

-1.569

-1.554

-1.410

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B

0

0

-2.431

-2.431

-2.432

-2.432

-2.432

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

0

0

-274

-274

-274

-279

-274

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.

-3.284

-3.108

-189

-3.297

-3.186

-3.144

-3.144

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB

-126

-150

0

-150

-150

-150

-150

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr

0

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies

0

0

-111

-111

-111

-111

-111

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen

-313

-342

-79

-421

-447

-447

-447

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

-3.975

-3.606

-696

-4.302

-4.302

-4.302

-4.302

Totaal Lasten

-43.622

-43.155

-1.608

-44.763

-44.772

-44.468

-44.116

Baten

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer/Algemeen

7

10

0

10

10

10

10

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen/Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Overige onderwijsvoorzieningen

Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid

97

113

0

113

89

89

89

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/kinderopvang

3

2

0

2

2

2

2

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk

43

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkr&burgerpart/WMO

51

33

15

48

50

50

50

Dorps- en buurthuizen

Dorps- en buurthuizen/Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis de Mallemolen

96

100

0

100

100

100

100

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis Op d'n Heuvel

0

0

0

0

0

0

0

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis Kloosterstraat 7-9

10

11

0

11

11

11

11

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis den Ienloop

115

130

0

130

130

130

130

Dorps- en buurthuizen

Jeugdsoos Rietlanden 5

1

1

0

1

1

1

1

Dorps- en buurthuizen

Dorpshuis de Ubburch

11

10

0

10

10

0

0

Dorps- en buurthuizen

Kulturhus Leuth

60

60

0

60

60

60

60

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-uitv

18

0

0

0

0

0

0

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./Participatiewet

0

0

0

0

0

0

0

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet

10.766

10.397

-356

10.041

10.041

10.041

10.041

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./BBZ

41

203

0

203

203

203

203

Inkomens- en bijstandvoorziening

Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.

150

75

0

75

75

75

75

Begeleide participatie

Beg.participatie/Soc.werkvoorz.

183

0

0

0

0

0

0

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen

1

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz

488

500

0

500

200

200

200

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg

0

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A

0

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.

207

0

0

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

12.349

11.644

-342

11.302

10.981

10.971

10.971

Totaal programma

-31.273

-31.511

-1.950

-33.461

-33.791

-33.497

-33.144

Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Invest.

Besluitvorming raad

1e begrotingswijziging

-

53

107

106

-200

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling:

- Verkoop of sloop dorpshuis De Ubburch

-

-

27

27

-

Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang

-36

-36

-36

-36

-

Totaal besluitvorming raad

-36

17

98

97

-200

Overige wijzigingen

Buurtbemiddeling- voortzetting project

-7

-15

-15

-15

-

Subsidie Toek Toek

-6

-

-

-

-

Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding

-10

-5

-5

-5

-

Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid

-25

-

-

-

-

Bijstand

-106

-106

-106

-106

-

Doelgroepenvervoer

-323

-348

-348

-348

-

Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo

-1.435

-1.384

-1.373

-1.373

-

Sociaal domein, mutaties maartcirculaire

- Groeiruimte Wmo/ jeugd

-

-76

-61

-68

-

- Verlaging abonnementstarief Wmo

-

-300

-300

-300

-

- Toename aanvragen Wmo voorzieningen

-

-200

-200

-200

-

- Effect belastingmaatregel leerlingenvervoer/ Wmo

-

-80

-80

-80

-

Afrondingsverschillen

-2

-3

-3

-3

-

Totaal overige wijzigingen

-1.914

-2.517

-2.491

-2.498

-

Totaal mutaties programma 1

-1.950

-2.500

-2.393

-2.401

-200

1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2017 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. In de Kadernota 2018 is besloten dat er geen nieuwbouw plaats zou vinden voor de adaptieve school. Wel is ingestemd met een investering van € 200.000 voor een onderwijsleerpakket en meubilair. Dit was per abuis niet juist verwerkt in de begroting 2018 en is in deze eerste begrotingswijziging gecorrigeerd. Dit leidt tot lagere kapitaallasten vanaf 2019.

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling
Tijdens de begrotingsbehandeling is een aantal moties aangenomen die directe financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om: verkoop/ sloop van dorpshuis De Ubburch € 27.000.

Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2017 is gestart met het project Passende Kinderopvang bij twee organisaties voor kinderopvang in onze gemeente. Bij die organisaties is een specialistische jeugdzorg professional beschikbaar. Zowel ouders als medewerkers van de kinderopvang ervaren deze inzet als positief. Daarom heeft de raad besloten om de Passende Kinderopvang in te voeren bij alle kinderopvanglocaties in onze gemeente. De extra kosten van € 36.000 per jaar dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie programma Ons geld).

Buurtbemiddeling- voortzetting project
Het huidige project buurtbemiddeling liep tot 1 juni 2018. Deze buurtbemiddeling zetten we in om bewonersconflicten vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Dit doen we met behulp van medebewoners. Het college heeft besloten om dit project voor 3,5 jaar voort te zetten. Voor 2018 is een aanvullend budget nodig van € 7.000 en vanaf 2019 € 15.000. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie programma Ons geld).

Subsidie Toek Toek
De Toek Toek is een succesvol burgerinitiatief dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om mobiliteit in de kleine kernen te verbeteren. Aan de gemeente is gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de opstartperiode van twee jaar. Het college heeft besloten om eenmalig € 5.650 bij te dragen in de kosten. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.

Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding
Vanaf 2018 is de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen veranderd. De zogenaamde 'kostendelersnorm' is van toepassing en er komt een bezwaarmogelijkheid tegen de uitspraak op een aanvraag. Tot 2018 was er alleen de mogelijkheid van beroep.Om het proces van afhandeling zonder extra personeel af te kunnen, is de applicatie 'i-kwijtschelding' aangeschaft. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 10.000 in 2018 en € 5.000 structureel.

Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs
Dit project zetten we voort in 2018. De kosten ramen we op € 25.000 en brengen we ten laste van de stelpost sociaal domein (zie ook programma Ons geld).

Bijstand
De bijstandsuitgaven verlagen we met € 250.000 in verband met de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor de bijstandsuitgaven ontvangen we een genormeerde rijksuitkering. Daarnaast maken wij aanspraak op een aanvullende uitkering, omdat onze bijstandsuitgaven meer dan 12,5% van de rijksuitkering bedragen. Dit percentage is aangepast van 10% naar 12,5%. Dit betekent dat een hoger bedrag ten laste van de gemeente blijft. Door de lagere bijstandsuitgaven en de hogere drempel voor de vangnetuitkering daalt de rijksuitkering met € 356.404
Per saldo een nadelig effect van € 106.404.

Doelgroepenvervoer
De ontwerpbegroting 2018 van de BVO DRAN (Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen) laat zien dat we naar verwachting € 322.671 meer moeten betalen voor het doelgroepenvervoer dan in de begroting 2018 is opgenomen. Dit komt door de gewijzigde kostentoedeling naar de gemeenten. Daarnaast heeft het bestuur van de BVO DRAN  besloten om een solidariteitsfonds te maken waarmee over een aantal jaar de meer- en minderkosten voor gemeenten deels en in aflopende mate worden vereffend. Het is nog niet bekend wat het effect voor de gemeente Berg en Dal is, maar wel duidelijk is dat wij als nadeelgemeente deels gecompenseerd gaan worden vanuit dit fonds.
In 2018 wordt regionaal en door onze gemeente onderzocht welke maatregelen we kunnen nemen om de kosten te drukken. Dit jaar wordt eveneens onderzocht op welke manier het gezamenlijke regionale doelgroepenvervoer na medio 2020 wordt voortgezet. Conform de regeling BVO DRAN kunnen gemeenten medio 2020 uit de BVO stappen.

Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo
Op basis van de regionale inkoop- en productiecijfers verwachten we dat de uitgaven voor de nieuwe taken jeugd en wmo € 1.434.548 hoger uitvallen. Hier staat tegenover dat we van het rijk een prijscompensatie verwachten van 2%. Dat betekent dat we € 240.789 ontvangen via de algemene uitkering. Dit wordt bekend gemaakt in de meicirculaire.
In de risicoreserve jeugd/wmo is nog € 263.371 beschikbaar om een deel van de extra uitgaven te dekken. De mutaties op de rijksuitkering en de reserve verantwoorden we op het programma Ons geld.
Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 930.388 op onze begroting.
Het tekort op het sociaal domein (uitgaven -/- rijksuitkering) bedraagt hierna ongeveer € 2,3 miljoen in 2018 en € 2,1 miljoen in volgende jaren.

Groeiruimte Wmo/ jeugd
In de maartcirculaire 2018 krijgen we van het rijk extra middelen door demografische ontwikkelingen (verandering in samenstelling inwoners). We verwachten dat hierdoor ook bij onze gemeenten de uitgaven zullen stijgen. Daarom verhogen we de uitgaven tot het gelijke bedrag. Dit leidt tot een meerlast van € 76.000 in 2019.

Verlaging abonnementstarief Wmo/ Toename aanvragen Wmo voorzieningen
In het regeerakkoord is opgenomen dat er met ingang van 2019 een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken komt voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Het huidige principe “bijdrage naar draagkracht” vervalt hierdoor.
Per 2020 wordt de gemeente (nu CAK) verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdrage.
Wij schatten in dat door de verlaging van de eigen bijdrage de inkomsten dalen met € 300.000. Wij ontvangen van het rijk een compensatie via een verhoging van de algemene uitkering van ongeveer € 210.000.
Voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt het aanmerkelijk goedkoper om gebruik te maken van Wmo-voorzieningen. We verwachten dat de uitgaven voor Wmo-voorzieningen fors toenemen. Dit komt omdat de prikkel voor veel mensen met midden- en hogere inkomens, om de ondersteuning zelf te regelen en te organiseren, voor een groot deel wegvalt. We ramen € 200.000 aan extra uitgaven.

Effect belastingmaatregel vervoer leerlingen/wmo
Met ingang van 2019 wordt het btw tarief van 6% naar 9% verhoogd en komt de vrijstelling van belasting op taxibussen te vervallen. We verwachten dat hierdoor de kosten voor leerlingenvervoer en Wmo met € 80.000 zullen stijgen.