Doelen & Resultaten

Wat willen we bereiken?

2.1

In onze buurt is iedereen, zo veel als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

2.2

Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.

2.3

In onze buurt is een prettige sfeer.

2.4

We willen een duurzamere gemeente zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.1.1

Inwoners die actief hun eigen gezondheid willen verbeteren ondersteunen we.

Programmabegroting 2018

Uitvoering van het Plan van aanpak Gezond in Berg en Dal. Samen met inwoners worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: cursus ‘gezonde voeding hoeft niet duur te zijn’ en de kookcursus voor mannen 60+. In Berg en Dal wordt een bankjesroute (om uit te rusten) en in de Heiliglandstichting een beweegroute uitgezet. In resultaat 3.7.3. wordt nader ingegaan op wandelroutes.  We maken Fitplannen voor inwoners die een uitkering hebben. (relatie met ambitie 1, 3 en 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De kookcursus voor mannen 60+ vindt nu, naast in Leuth, ook in Groesbeek plaats. De pilot ‘liever bewegen dan moe’ krijgt een vervolg via de pilot ’vrouwen zijn kleur’. De beweegcoach van Berg en Dal en een medewerker van Indigo gaan wekelijks samen lesgeven aan vrouwelijke statushouders en vrouwen met lage SES (sociaal-economische status), om deze groep vrouwen te ondersteunen bij hun mentale problemen en te activeren om meer te bewegen.

2.1.2

Elke inwoner kan sporten en spelen in de buurt.

Programmabegroting 2018

Speeltuinen vernieuwen wij in overleg met kinderen en buurtbewoners. Voor 2018 zijn de volgende plekken aan de beurt: Bisschop Hamerplein (Berg en Dal), Burgemeester Reijmersstraat (Millingen aan de Rijn), Koningin Wilhelminastraat (Ooij). Daarnaast is er een inwonersinitiatief voor een speelplek in het centrum van Groesbeek. Ook overleggen wij met inwoners over een ander inwonersinitiatief; buurtpark de Drul. (relatie met ambitie 1, 3 en 4).

Stand van zaken Voorjaarsnota

-  Bisschop Hamerplein (Berg en Dal). Er is opdracht gegeven voor het vernieuwen van deze speelplek  Hoe de    speeltuin er uit komt te zien is bepaald door de dorpsraad, het kinderparlement van school en 118 kinderen      uit de wijk.  Medio juni 2018 zal de nieuwe speelplek klaar zijn. -  Burgemeester Reijmersstraat (Millingen aan de Rijn). Hier staan slechts vier kunststof doelpalen. De palen       zijn nog goed en zullen wij voorlopig niet vervangen. -  Koningin Wilhelminastraat. Op deze plek staat alleen een wipkip. Met het actualiseren van het           vervangingsschema adviseren wij over deze locatie.    Wij verwachten het actuele vervangingsschema eind 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad.  -  Inwoners zijn met het idee gekomen om een speelplek te maken naast het gemeentehuis. Hiervoor is vanuit     de buurt veel draagvlak. Initiatiefnemers zijn een stichting aan het oprichten. Via subsidies willen zij een         groot deel van het benodigde budget regelen. -  Buurtpark de Drul is in uitvoering. Vorig jaar zijn twee speelplekken in het buurtpark vernieuwd. In mei 2018     is het voetbalveld vernieuwd. Nu zijn wij met bewoners in overleg over een boomstammenpad. De       bewoners regelen zelf veel.

2.1.3

In mijn buurt is begrip voor mensen met psychische problematiek en/of dementie.

Programmabegroting 2018

In 2018 wordt de pilot wijkgerichte GGZ uitgevoerd. We willen inwoners met psychische problemen helpen, zodat ze zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen blijven doen aan activiteiten in hun buurt. Daarvoor willen we samenwerken met alle instellingen uit de gemeente. We willen dat de dorpen vriendelijk zijn voor mensen met dementie. Hiervoor worden in 2018 de sociale teams en medewerkers van de gemeente getraind in hoe dementie te herkennen en hoe een gesprek te voeren met iemand met dementie. We gaan onderzoeken hoe het samenwerkingsproject in het dorp Berg en Dal tussen huisarts, wijkverpleging en opbouwwerk voor dementerende inwoners ook in andere dorpen kan plaatsvinden. (relatie met ambitie 1 en 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We willen dat meer mensen met psychische problemen kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zijn in april 2 trainingen gestart:" Mental Health First Aid (EHBO voor GGZ)" van Indigo en "Ontwa(a)r verward gedrag" van MEE. Beide trainingen bieden inzicht, handvatten en vaardigheden voor (de omgang met) mensen met een psychiatrische achtergrond. Een mix van professionals en vrijwilligers neemt deel aan de trainingen. Ook is in april in de Stekkenberg een spreekuur van IrisZorg gestart voor verslavingsbehandeling. Mensen met verslaving worden vandaar uit laagdrempelig doorverwezen en hoeven niet eerst naar Nijmegen. Een huisbezoek is ook mogelijk. Daarbij vergemakkelijkt de aanwezigheid van IrisZorg in Groesbeek de samenwerking met andere professionals.

2.2.1

Mijn kind kan zelfstandig naar school.

Programmabegroting 2018

Om dit te bereiken voeren we de volgende projecten uit: school-thuis route projecten (hoe komen kinderen via een veilige route op school); studie fietspad Ooij – Erlecom; studie schoolroute Marktplein Groesbeek – Nijmeegsebaan. (relatie met ambitie 4).

Stand van zaken Voorjaarsnota

De hierboven genoemde projecten staan gepland voor het derde en vierde kwartaal 2018, eerder bleek niet haalbaar door de krappe formatie voor verkeer, welke pas begin 2018 op sterkte is gebracht.

2.2.2

We maken de wegen veiliger.

Programmabegroting 2018

Na een voorbereiding in 2017 worden in 2018 de volgende wegen veiliger gemaakt door: aanleg apart fietspad Heumensebaan – Rijlaan; herinrichting Herwendaalseweg; herinrichting Heerbaan – Wethouder Koenenstraat (ook vanwege trillingshinder); ingebruikname van het tweede parkeerterrein bij de Lidl in Groesbeek met een veiligere route voor vrachtverkeer (relatie met ambities 3 en 4) en door groot onderhoud aan de Meerwijkselaan. Deze weg wordt veiliger gemaakt door een maximum toegestane snelheid van 50 km/uur in de Heilig Landstichting en 80 km/uur tussen de Heilig Landstichting en de Postweg. In 2018 werken we bovendien aan de ontwikkeling van toeristisch opstappunten (TOP). Een TOP is een herkenbare plek met parkeerterrein, een horecagelegenheid en plattegronden. Met deze goed bewegwijzerde plekken willen we toeristen een goede voorziening bieden en kunnen we de verkeerssituaties op de dijken en in de Weverstraat in Kekerdom verbeteren. (relatie met ambitie 3 en 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

- Fietspad Heumensebaan-Rijlaan; momenteel lopen de ruimtelijke procedures voor zowel het fietspad als de   verplichte natuurcompensatie, voor het laatste zijn iin de polder zijn aangekocht.- Herinrichting Herwendaalseweg; na een uitvoerig traject met burgerparticipatie werken we momenteel aan     het realiseren van het technisch bestek en –tekeningen. - Heerbaan – Koenenstraat; het concept definitief ontwerp is besproken met omwonenden. We streven naar     uitvoering vanaf oktober / november 2018. - Tweede parkeerterrein De Lidl: we starten dit jaar met de bestemmingsplanprocedure. - Onderhoud Meerwijkselaan; na afronding van de provinciale werkzaamheden aan de Nijmeegsebaan krijgt       de Meerwijkselaan deze zomer onderhoud. Het idee om tussen de Heilig Landstichting en Postweg de weg in    te richten als 80 km/uur weg blijkt helaas niet mogelijk. De snelheid op dit stuk weg blijft daarom 60 km/uur. - TOP’s: staan als genoemd gepland voor 2018.

2.2.3

We helpen inwoners hun eigen veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Programmabegroting 2018

Inwoners en instellingen weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Ze weten wat ze van de overheid kunnen verwachten en wat ze zelf (met elkaar) kunnen doen. Buurtbewoners zijn in alle woonkernen van onze gemeente aangesloten bij WhatsApp Buurtpreventiegroepen. De gemeente helpt onder andere door het plaatsen van waarschuwingsbordjes in de kernen. Nadat in 2017 binnen de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid extra aandacht is besteed aan het thema ‘brand en verminderd zelfredzamen’ staat in 2018 het thema ‘continuïteit van voorzieningen’ op het programma. Hoe kunnen we samen de gevolgen van storingen/uitval van bijvoorbeeld gas en stroom, internet en/of drinkwater verkleinen en ons hierop zo goed mogelijk voorbereiden? Samen met hulpdiensten, nutsbedrijven en instellingen/inwoners zullen we hiervoor onderzoek, oefening en planvorming organiseren. Daarnaast wordt in 2018 een besluit verwacht over een plan van de Veiligheidsregio dat onder andere inhoudt hoe het beschikbare personeel en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet. We letten daarbij op de risico’s in het gebied en wat er door alle betrokkenen aan het voorkomen van risico's wordt gedaan. (relatie met ambitie 1, 3, 4 en 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Inmiddels is ook de kern Heilig Landstichting afgedekt met WhatsApp-Buurtpreventiegroepen en voorzien van waarschuwingsborden (Attentie Whatsapp Buurtpreventie). Hiermee zijn nu alle grote woonkernen van de gemeente Berg en Dal afgerond. Dit project heeft de nodige mediapubliciteit opgeleverd. Verder is in april 2018 het ‘Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg Gelderland-Zuid’ definitief vastgesteld, met als insteek risicobeheersing en kostenbeheersing. Hierdoor ontstaat voor de komende jaren duidelijkheid over de verdeling van personeel en materieel. Voor de brandweerpost Groesbeek betekent dit o.a. het behoud van de hoogwerker. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werd eind 2017 getroffen door een vliegtuigongeval met grootschalige stroomuitval in meerdere gemeenten. Dit incident heeft geleid tot inzet van de volledige regionale crisisorganisatie tot en met GRIP 4. Hierbij werd nauw samengewerkt met de crisisorganisaties van Liander, Defensie en het Waterschap. In deze periode stond ook de regionale systeemtest “Hermes” op het programma, waarbij een GRIP 4 situatie zou worden beoefend. Om deze systeemtest goed te kunnen evalueren heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio, na overleg met de Inspectie Justitie en Veiligheid, hem tot nader bericht uitgesteld. Bij de evaluatie wordt ook gekeken naar verbeterpunten voor het thema continuïteit van voorzieningen.

2.3.1

We richten de dorpscentra goed in.

Programmabegroting 2018

We willen dat er een prettige sfeer is in de verschillende dorpen. De toeristen die op het landschap afkomen kunnen daardoor langer blijven. De toeristische sector kan zich hierdoor verder verbeteren. (relatie met ambitie 3). Op de volgende plekken zijn we bezig met de voorbereiding van projecten: In het centrum van Ooij; herinrichting Reinier van Ooijplein, de uitvoering volgt in 2021. Op de volgende plekken gaan we aan de slag met de uitvoering van projecten: In het centrum van Beek: aanpassing winkelcentrum Beek. In het centrum van Groesbeek: herinrichting van het marktplein. In 2017 is een proef gestart, of we door gebruik van verkeerslichten het autoverkeer kunnen verminderen op de Dorpsstraat in Groesbeek. In 2018 zullen we daarover besluiten. Om in ieder geval te beschikken over goede alternatieven voor het verkeer worden alternatieve routes in orde gemaakt. Denk hierbij aan (een gedeelte van) de Kerkstraat en de Burg. Ottenhofstraat.

Stand van zaken Voorjaarsnota

Hetzelfde als de tekst hierboven.Ter aanvulling: Voor herinrichting markt Groesbeek loopt  momenteel een uitgebreid burgerparticipatie traject . In samenhang daarmee loopt een politieke discussie over de mate van autoluw maken van de Dorpsstraat en het marktplein.

2.3.2

We gebruiken de accommodaties beter.

Programmabegroting 2018

Met accommodaties bedoelen we gemeentelijke gebouwen of gebouwen die met gemeenschapsgeld zijn opgezet of in stand worden gehouden. Al deze gebouwen bekijken we samen met de gebruikers op beter en vaker gebruiken. We willen zo de kosten verminderen en de opbrengsten verhogen. We sluiten aan bij de dorpsagenda waarbij inwoners zelf bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun dorp (relatie programma inwoners). We doen dit omdat we deze ontmoetingsmogelijkheden belangrijk vinden voor de leefbaarheid van een dorp. Per jaar worden twee dorpen aangedaan. In 2018 zijn dat Leuth en Ooij.

Stand van zaken Voorjaarsnota

In Leuth is een groep vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor een dorpsagenda. Hier zijn vrijwilligers van het Kulturhus en de vriendenkring bij betrokken. Het gebruik van dorpsaccommodaties komt hierbij aan bod. In Ooij is een oriënterend gesprek gevoerd met inwoners die met de dorpsagenda aan de slag willen.Het dorpshuis de Sprong wordt hier ook bij betrokken. De inwoners  gaan als eerste in gesprek met verschillende stakeholders uit het dorp, om te kijken wat er allemaal speelt. Aan hen zal ook gevraagd worden of zij mee willen helpen/denken.

2.3.3

We zijn zuinig op de bijzondere, oude panden/monumenten in onze gemeente.

Programmabegroting 2018

In Millingen aan de Rijn bekijken we (in overleg met de eigenaren) wat de bijzondere panden zijn en wijzen we er weer zeven aan als gemeentelijk monument. Voor alle eigenaren van een gemeentelijk monument komen er nieuwe monumentenschildjes met daarop het nieuwe gemeentewapen. Er zullen vier borden met informatie over de Tweede Wereldoorlog worden geplaatst in respectievelijk Beek, Leuth, Millingen en Heilig Landstichting. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

In januari 2018 zijn uiteindelijk acht panden in Millingen aangewezen als gemeentelijk monument. De nieuwe monumentenschildjes met het wapen van Berg en Dal worden uitgereikt op 9 juni. Van de vier informatiepanelen WOII is het paneel in Leuth op 4 mei onthuld.

2.3.4

We maken het landschap mooier en beter bereikbaar.

Programmabegroting 2018

Uit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voeren we meerdere projecten uit. We voeren het Plan van Aanpak Regie op Wandelen uit. We brengen alle basisscholen en natuurorganisaties bij elkaar om natuurprojecten op te nemen in het lespakket. Er worden bij de scholen zelf verschillende groene lesplekken aangelegd of uitgebreid. (relatie met ambitie 3 en 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Plan van Aanpak Regie op Wandelen:Alle wandelpaden en –routes zijn in beeld gebracht. Er is al veel aan promotie van wandelen in de gemeente Berg en Dal gedaan. De knelpunten en de mogelijke oplossingen zijn in beeld gebracht. Met de basisscholen in Beek, Leuth, Groesbeek en De Horst zijn afspraken gemaakt over natuureducatie en groene lesplekken. De groene lesplekken zijn al aangelegd of leggen we binnenkort aan.

2.4.1

We nemen maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering.

Programmabegroting 2018

We zoeken een oplossing voor de wateroverlast in de kernen Beek en Breedeweg. Uitvoering van deze oplossing staat gepland in de periode 2018-2020. We moedigen inwoners aan om bij de inrichting van hun tuin rekening te houden met extremere weersomstandigheden. Bijvoorbeeld regenwater niet meer via het riool afvoeren, ook wel afkoppelen genoemd en meer groen en minder tegels, zodat het water in de bodem kan zakken. We gaan samen met bijvoorbeeld Waterschap nieuwe methodes zoeken om de effecten van bijzonder harde regenbuien beter in de vingers te krijgen. De wijk Groesbeek Noord vormt hierbij een proeflocatie. We stellen samen met de gemeentes in de regio een plan op om in de toekomst overlast van klimaatverandering (te nat, te droog, te warm) zo veel mogelijk te voorkomen (Regionale Adaptatie Strategie). (relatie met ambitie 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is in de maak. Er zijn interviews gehouden met allerlei partijen in het gebied. Daarnaast hebben verschillende workshops en inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden. De RAS is in november 2018 klaar.

2.4.2

We stimuleren het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Programmabegroting 2018

De hoeveelheid restafval in 2015 per inwoner in de voormalige gemeente Ubbergen was 190 kg. In de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen was dit 70 kg per inwoner. Vanaf 2017 wordt in de hele gemeente op dezelfde wijze afval opgehaald. In 2018 kunnen we de eerste resultaten beoordelen en stellen waar nodig verbeteringen voor. We streven naar gemiddeld maximaal 70 kg restafval per inwoner. We gaan proberen deze hoeveelheden nog verder terug te brengen. We ondersteunen initiatieven, die ertoe leiden dat afval steeds meer als grondstof wordt gebruikt (circulaire economie). (relatie met ambitie 2 en 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De scheidingsresultaten over 2017 inclusief de milieustraten, worden momenteel verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan kunnen we mogelijk verbeteringen voorstellen. De gescheiden ingezamelde grondstofstromen worden al gerecycled.We informeren inwoners over het goed scheiden van hun afval. Hiermee hopen we de vervuiling in de gescheiden grondstofstromen terug te dringen, zodat recycling zo hoogwaardig mogelijk plaats vindt.

2.4.3

We maken duidelijk waar en onder welke voorwaarden we de opwekking van duurzame energie mogelijk maken.

Programmabegroting 2018

We gaan samen met inwoners en gemeenteraad een kaart maken waarin we voor iedere vorm van duurzame energie aangeven waar mogelijkheden zijn. De kaarten stellen we op voor zonne-energie, windenergie, geothermie (warmte-koudeopslag), biomassa-verbranding en waterenergie.

Stand van zaken Voorjaarsnota

Inmiddels zijn er verschillende ontwerpsessies Kansenkaart Duurzame Energie geweest. Hierin konden  inwoners aangeven hoe en waar volgens hen duurzame energie opgewekt moet worden binnen de gemeente. Komende tijd worden de resultaten samengevoegd en teruggekoppeld naar de inwoners. Daarna bespreken we de resultaten vanuit verschillende beleidsvelden. Nadat dit deel is afgerond kan het resultaat het besluitvormingstraject in.

2.4.4

We geven zelf het goede voorbeeld en stimuleren onze inwoners, bedrijven en instellingen om te verduurzamen.

Programmabegroting 2018

We willen ieder jaar 3 tot 5% minder CO2 (kooldioxide) produceren en zoeken bedrijven en instellingen die met ons meedoen. We gaan zwembad De Lubert duurzaam opknappen en zonnepanelen plaatsen. Ook sporthal De Duffelt krijgt zonnepanelen. Binnen 7 jaar is 50% tot 80% van alle elektriciteit die de gemeente zelf gebruikt duurzaam opgewekt in onze regio. Wat we nog niet regionaal duurzaam opwekken en nog moeten kopen, mag vanaf 2018 alleen nog maar Nederlandse groene stroom zijn. We richten een energiewinkel in waar inwoners informatie kunnen krijgen over energiebesparing en het duurzamer maken van hun woning. We verstrekken een duurzaamheidslening zodat ook inwoners die het geld zelf niet hebben kunnen verduurzamen. We gaan meer laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. We stellen energiescans beschikbaar aan inwoners en sportverenigingen. Met bedrijven gaan we in gesprek om te inventariseren wat de mogelijkheden van verduurzaming zijn. We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn in het ondersteunen van de bedrijven om dit te realiseren. (relatie met ambitie 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Er lopen verschillende trajecten om nog meer zonnepanelen op ons vastgoed te plaatsen. De gunning voor het plaatsen van nog meer laadpalen in onze gemeente vindt deze zomer plaats.Om klimaatneutraal te worden, faciliteren we onze bedrijven, organisaties en inwoners. Dit doen we onder andere door overlegruimte beschikbaar te stellen aan organisaties zoals Energiecoöperatie Energierijck. Ook is er een energiewinkel (pop-up store) in Beek die onze inwoners van juiste informatie kan voorzien. Verder hebben we een subsidie voor energiebesparende maatregelen woningen, een duurzaamheidslening, en een stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties Berg en Dal opgezet.Daarnaast zijn we constant met bedrijven en organisaties in gesprek om te kijken in hoeverre het mogelijk is om (verder) te verduurzamen en hoe wij als gemeente daarbij kunnen faciliteren. Naast deze zaken komt er steeds meer aandacht te liggen op gasloos bouwen en wat dat betekent voor onze gemeente. Ook geven we meer aandacht aan communicatie rondom duurzaamheid.