Doelen & Resultaten

Wat willen we bereiken?

3.1

Onze inwoners weten ons te vinden en zijn tevreden over hoe ze worden geholpen.

3.2

We helpen onze inwoners om te doen wat ze willen, maar stellen grenzen als het nodig is.

3.3

In Berg en Dal werkt iedereen zo veel als mogelijk is.

3.4

We hebben een sterke lokale economie met volop werkgelegenheid.

3.5

De juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.

3.6

We willen meer samenwerken met andere gemeenten en overheden als het belangrijk is voor Berg en Dal.

3.7

Toeristen bezoeken graag Berg en Dal.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.1.1

Wij brengen paspoorten en identiteitsbewijzen op verzoek ook bij inwoners thuis.

Programmabegroting 2018

Op verzoek gaan we paspoorten en identiteitsbewijzen thuis of op het werk bezorgen. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Inmiddels is er een aantal gemeenten dat reisdocumenten laat bezorgen. Het gebruik hiervan door inwoners blijkt sterk afhankelijk van onder andere de prijs die zij daarvoor moeten betalen, de oppervlakte van de gemeente en de communicatie richting inwoners over de mogelijkheden. In 2018 onderzoeken we de kosten en mogelijkheden van een eventuele thuisbezorging van reisdocumenten.

3.1.2

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over onze dienstverlening.

Programmabegroting 2018

We meten de tevredenheid van de inwoners over de telefonische dienstverlening. In 2018 willen we het veel beter doen dan in 2017. We scoren in 2018 een goed rapportcijfer. We richten het klantcontactcentrum (KCC) in. Zo kunnen we de meeste vragen van inwoners direct beantwoorden. Binnen het KCC gaat het gebruiken van social media een steeds belangrijkere rol spelen. We halveren de levertijd van de meest voorkomende producten door de werkprocessen opnieuw in te richten. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De telefonische dienstverlening is inmiddels onderzocht. We wachten op dit moment op de rapportage.We maken vorderingen als het gaat om de inrichting van het KCC. Zo is de bezetting aangepast, waardoor  de gemiddelde wachttijd voordat inwoners ons aan de lijn krijgen is gedaald van 40 naar 15 seconden. Door de aanschaf van een Klant Contact Systeem kunnen we eenvoudige veel voorkomende vragen komend jaar sneller beantwoorden en grip houden op terugbelnotities. In de tweede helft van 2018 verwachten we dat het KCC kan beginnen met het beantwoorden van de eenvoudige en veelgestelde vragen via sociale media.

3.1.3

Het gemeentebestuur heeft meer contact met inwoners.

Programmabegroting 2018

Het gemeentebestuur gaat vaker op werkbezoek bij de ondernemers, instellingen en bij inwoners die bijzondere initiatieven hebben. Social media (internet) is een volwassen communicatiekanaal. We volgen sociale media zodat we snel op de hoogte zijn van bijzonderheden die spelen in onze gemeente. We gebruiken sociale media om met de inwoners te communiceren. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Mooie initiatieven vanuit onze samenleving bieden we een podium.Zo bezoekt de burgemeester of een ander collegelid regelmatig deze initiatieven om zijn/haar waardering over te brengen. Ook geven we aandacht aan de initiatieven via verschillende kanalen onder de titel ‘Bijzonder Berg en Dal’.We hebben richtlijnen vastgesteld voor sociale media. Bijvoorbeeld: waar reageer je wel of niet op (gerichte en ongerichte vragen, opmerkingen, grove beledigingen)). Mede met de komst van het KCC worden vragen en opmerkingen via de sociale media hetzelfde opgepakt als telefoontjes, e-mails, mensen aan de balie etc. Vragen en opmerkingen over onze informatie pakken we direct op.We monitoren de sociale media dagelijks om te inventariseren wat er leeft bij onze inwoners. Via gebruiken de sociale media (net als via andere media) om inwoners en, ondernemers te informeren.

3.1.4

Wij maken onze informatie begrijpelijk.

Programmabegroting 2018

De brieven voor onze inwoners schrijven we in eenvoudige taal. Ook de teksten op de website van de gemeente gaan we gemakkelijk leesbaar maken. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Alle standaard formats van college- en raadsvoorstellen en van brieven worden in klare taal geschreven/aangepast. Voor nieuwe en oude medewerkers starten nog dit eerste half jaar de opleidingen Klare Taal. Ook zullen we een interne campagne over klare taal houden.Alle webteksten die worden geplaatst zijn in klare taal. Als een aangeleverde tekst niet voldoet aan de norm voor klare taal koppelen we dit terug aan diegene die de tekst geschreven heeft. Die persoon past de tekst aan en heeft weer wat geleerd voor de volgende keer.

3.1.5

Samen met ondernemers, initiatiefnemers en bewoners blijven we experimenteren met de nieuwe Omgevingswet.

Programmabegroting 2018

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. We bereiden ons voor op de Omgevingswet door in vier gebieden te experimenteren en daar volgens de werkwijze van de Omgevingswet te gaan werken. Dat houdt in dat we één plan maken waarin alle zaken uit de omgeving (zoals woningen, verkeer, milieu, water, monumenten, gezondheid, openbare orde, enzovoorts) worden samengebracht. Zo krijgt iedereen makkelijker overzicht van de geldende regels in een bepaald gebied. In De Horst gaan we een dorpsagenda opstellen en tegelijkertijd werken volgens de werkwijze van de Omgevingswet. Dat houdt in dat we samen met inwoners, instellingen en bedrijven het plan gaan opstellen. In de loop van 2018 gaan we de experimenten tussentijds evalueren, zodat we leren wat wel en wat niet werkt. Op basis van de uitkomst vindt bijsturing plaats. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Alle vier de pilots zijn gestart. De aanpak is niet overal gelijk. De reden hiervoor is enerzijds omdat de rol van de gemeente verschilt in de afzonderlijke pilots.Anderzijds bestaat de behoefte om met deze pilots zo breed mogelijk ervaring op te doen.- Met betrekking tot de pilot Ooijse Graaf/Reomie hebben informatieavonden plaatsgevonden, zijn     werkgroepen gestart en heeft  meermaals overleg met doelgroepen plaatsgevonden. Een deel van het     geplande woningbouwprogramma is al in uitvoering op basis van een eerder onherroepelijk geworden     deelplan. De pilot is uiteindelijk samengevoegd met de pilot Reinier van Ooijplein, tot één pilot Ooij De reden     hiervoor is dat gewenste planoverstijgende ontwikkelingen van invloed zijn op beide pilots en dit vraagt om     een integrale aanpak. Ook past deze schaal beter bij de uitvoering van de nog op stellen  Kernagenda   Ooij.- Met betrekking tot het woonrijp maken van de Rietlanden is een Voorlopig Ontwerp opgesteld en is al twee     keer met de bewoners besproken. - De pilot Vijverhof loopt langs twee sporen. Het ene spoor is de herontwikkeling van het instellingsterrein. De    gemeenten Berg en Dal en Nijmegen hebben gezamenlijk ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden     vastgelegd voor de herontwikkeling van het terrein. De eigenaar ZZG is nu bezig met een tender om een     ontwikkelaar te selecteren voor het terrein. Het andere spoor is verbetering van de leefbaarheid voor de     bewoners van de Vijverhof totdat de herontwikkeling begint. De verschillende betrokken partijen (ZZG,     Oosterpoort, gemeente) hebben een projectgroep opgericht. De projectgroep pakt samenk met de     bewoners concrete acties op die de leefbaarheid op het terrein moeten bevorderen.Een goede communicatie   richting de bewoners en omwonenden is hierbij van groot belang.- In de Horst zijn mede op advies van de Wijkraad,  verkennende gesprekken gevoerd met de belangrijkste     stakeholders uit het dorp.  Uit deze gesprekken komt een duidelijk eerste beeld naar voren van de    onderwerpen die in het dorp leven. In juni wordt een vervolgbijeenkomst ingepland met alle stakeholders om dit beeld met elkaar te delen.    Daarnaast willen we in deze bijeenkomst met hen overleggen hoe  we het proces om te komen tot een    dorpsagenda het beste kunnen inrichten en wat hun rol daarin is. Voor een tussentijdse evaluatie is het nu nog te vroeg.

3.2.1

Wij bewaken de regels die we met elkaar hebben afgesproken in deze gemeente.

Programmabegroting 2018

In juni 2017 hebben wij het nieuwe beleid voor toezicht en handhaving vastgesteld. We gaan onze mensen inzetten waar dit het meest nodig is. Nadruk ligt dit jaar op de veiligheid in zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven en bij permanente bewoning van recreatiewoningen. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Op korte termijn stellen we  geactualiseerd beleid inzake permanente bewoning vast.Hierover informeren we de raad. Er wordt volop gewerkt aan de aanpak zorginstellingen en scholen. Met VRGZ en ODRN werken we aan een duidelijkere opdrachtformulering, waarover dan periodiek kan worden gerapporteerd. Daarnaast brengen we op korte termijn de (wettelijke) toetsingskaders in beeld, zodat er minder op ad hoc basis beslist moet worden.

3.3.1

We helpen inwoners die een baan zoeken.

Programmabegroting 2018

We kijken waar we onze inwoners zonder baan bij kunnen helpen. Dat kan zijn: vrijwilligerswerk zoeken, werkervaring krijgen bij werkgevers, een taalcursus volgen, trainen bij solliciteren, schuldhulpverlening, psychologische hulp. We ondersteunen ook ondernemers bij de plaatsing van kandidaten. Wij doen dit samen met het regionaal Werkbedrijf (WBRN). (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Ons werkbedrijf is onze partner als het gaat om bemiddeling naar werk. Mocht bij iemand de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot zijn, dan kan die persoon terecht bij het lokale project Berg en Dal werkt. Door integraal te werken( Werkbedrijf; participatiecoaches; Sociaal team) worden met dit project successen geboekt. Inwoners komen uit hun isolement en doen weer mee, maar vooral ze doen er toe!!

3.3.2

We stimuleren inwoners die een bijstandsuitkering én een parttime baan hebben om meer te gaan werken.

Programmabegroting 2018

We maken meer werken aantrekkelijker. Inwoners met een bijstandsuitkering en een parttime baan, mogen een deel van het geld dat ze verdienen met het werk houden. Het verdiende geld wordt dus niet of minder gekort op de bijstandsuitkering. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De cijfers tot 01-04-2018 zijn nog niet bekend. We rapporteren met de gegevens van 31-12-2017. Van de 799 uitkeringsgerechtigden hebben 109 inkomsten uit deelarbeid. Voor sommigen is deeltijdwerk een goede opstap om later volledig aan het werk te gaan. Voor sommigen is deeltijdwerk het maximaal haalbare. Uitkeringsgerechtigden met deeltijdwerk voorzien in ieder geval voor een deel in de eigen bestaanskosten. Doordat de inkomsten uit deeltijdwerk worden gekort op de uitkering wordt er minder uitkering verstrekt. Voor de gemeente Berg en Dal betekent dit dat er in 2017 € 649.024,00 minder uitkering is verstrekt. Per situatie wordt er gekeken of de kandidaat in aanmerking kan komen voor een vrijlating van inkomsten. Het gaat nog steeds om maatwerk. De wet biedt hier voldoende ruimte voor.

3.3.3

Van de inwoners die bij de sociale werkvoorziening werken, werkt 70% bij reguliere bedrijven.

Programmabegroting 2018

Het gaat om inwoners die een plek hebben bij de sociale werkvoorziening. Van de groep mensen die daar werken, werkte 59% halverwege 2016 bij een regulier bedrijf. Eind 2018 willen we dit percentage hebben verhoogd naar 70%. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

In het eerste kwartaal van 2018 is het percentage dat werkt bij een regulier bedrijf toegenomen van 63,9% naar 64,7%. Het betreft groepsdetachering, individuele detachering en werken op locatie. De toename is vooral bij individuele detachering.

3.3.4

Alle inwoners met een uitkering zijn betrokken en doen mee.

Programmabegroting 2018

We weten wie deze inwoners zijn en bekijken samen met hen wat de mogelijkheden zijn om actief te worden in de samenleving. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Vanuit diverse invalshoeken kijken we of  inwoners mee kunnen doen doen. Vanuit de participatiecoaches; vanuit de Sociale Teams; vanuit ons Werkbedrijf iedereen doet mee!De inwoners met een uitkering zijn bekend bij het WBRN (Werkbedrijf)  of doen een tegenprestatie via de participatiecoaches.

3.4.1

We onderzoeken hoe we in de hele gemeente snelle en betrouwbare internetverbindingen kunnen aanleggen.

Programmabegroting 2018

Snelle en betrouwbare internetverbindingen worden steeds belangrijker voor bedrijven en inwoners. Daarom maken we een voorstel hoe we er (samen met bedrijven) voor kunnen zorgen dat er in de hele gemeente snelle en betrouwbare internetverbindingen zijn. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er lopen twee trajecten om de snelle en betrouwbare internetverbindingen te realiseren. Het eerste traject betreft de mogelijke aanleg van glasvezel door de partij NDIX rondom de Ooijse Bandijk en op bedrijventerrein de Bouwkamp. Na een vraagbundelingstraject onder de bewoners en de bedrijven bleek er voldoende animo te zijn om de business case rond te krijgen.Bij een recente gedetailleerde berekening van de kosten van de aannemer is echter gebleken dat deze hoger uitvallen.  NDIX is met de aannemer hierover in gesprek. Daarnaast vraagt NDIX een tweede offerte op. Afhankelijk van de uitkomst van deze acties wordt een besluit genomen over de voortgang van het project.

3.4.2

We hebben aantrekkelijke en concurrerende winkelgebieden.

Programmabegroting 2018

Winkelgebieden hebben het moeilijk om aantrekkelijk te blijven voor de klant. Samen met de ondernemers gaan we de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden vergroten. Dit doen we door de volgende zaken op te pakken. In Groesbeek is in 2017 een ondernemersfonds opgericht. Samen met de vereniging die dit fonds beheert, voeren we acties uit om de het winkelgebied Groesbeek aantrekkelijk te maken. Als in Beek of Millingen ook ondernemers zijn die meer samen willen werken, dan willen we dat ook ondersteunen. In Groesbeek zijn vrij veel leegstaande winkels. Samen met de provincie en de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum pakken we leegstand aan, zodat het kernwinkelgebied aantrekkelijker wordt.

Stand van zaken Voorjaarsnota

In afstemming met BIZ Groesbeek Centrum en de Groesbeekse Ondernemers Vereniging hebben we een plan gemaakt om de leegstand in het winkelcentrum van Groesbeek aan te pakken. Een eerste actie, het afnemen van interviews bij pandeigenaren en winkeliers, wordt op dit moment uitgevoerd. Op basis van het beeld dat zo ontstaat kijken we naar mogelijke acties om de leegstand terug te dringen. BIZ Groesbeek Centrum is al begonnen en huurt vanaf dit jaar een centrummanager in. Deze manager zorgt voor extra activiteiten.Winkeliers en horeca-ondernemers in het centrum van Millingen willen werken  aan een aantrekkelijker centrum nu de leegstand daar is toegenomen. Dit heeft de Millingse Ondernemers Vereniging (MOV) aangegeven. . Er wordt een overleg ingepland met deze ondernemers om te komen tot een plan van aanpak en een soort visie.

3.4.3

Het lokale bedrijfsleven is dynamisch en vernieuwend.

Programmabegroting 2018

We stimuleren de bedrijven om met nieuwe ideeën te komen om de concurrentiemogelijkheden van de bedrijven te versterken. We verbeteren onze contacten met het Regionaal Centrum voor Techniek Gelderland, OostNV, en de Euregio. Zij kunnen helpen bij het verbeteren van de positie van onze ondernemers. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Als vervolg op Het Beste Idee van Berg en Dal gaan wij in 2018 innovatieve startende bedrijven en ZZP’ers op verschillende manieren ondersteunen. Zij zijn erg belangrijk voor de lokale economie en zorgen voor vernieuwing, vitaliteit en dynamiek. Zo gaan we een werkplek, een "broedplaats" voor ze creëren, subsidie aanbieden en een startersbijeenkomst organiseren. Hiervoor worden er o.a. gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren.Ook kunnen starters een subsidie aanvragen. Het project wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar gelanceerd met een startersbijeenkomst waarin de broedplaats wordt geopend en bij de opening het subsidieprogramma wordt opengesteld.

3.4.4

We hebben aantrekkelijke bedrijventerreinen.

Programmabegroting 2018

Op de bedrijventerreinen is circa 10% van de werkgelegenheid in Berg en Dal te vinden. We gaan de kwaliteit van de bedrijventerreinen verbeteren. Samen met ondernemers bepalen we of er behoefte is aan meer samenwerking op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op het gebied van het beheer. In Groesbeek gaan we onderzoeken hoeveel behoefte er is om een parkeerplek voor vrachtwagens te realiseren. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

- Parkmanagement in de polder   Met een aantal ondernemers van de bedrijventerreinen Lieskes Wengs, Molenveld en De Bouwkamp is   meerdere malen gesproken over meer samenwerking in de vorm van parkmanagement. Er is gesproken over   een aantal onderwerpen waarop deze samenwerking zich kan richten. Uit de gesprekken blijkt dat met name   het groenonderhoud een thema is waarop eenvoudig meer samenwerking mogelijk is. Door de samenwerking   eerst rondom dit thema goed vorm te geven is het mogelijk om draagvlak te creëren onder de ondernemers   voor samenwerking op andere thema’s (wellicht binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ)). Een   voorbeeld is  het opwekken en distribueren van duurzame energie. - Ontwikkeling Hulsbeek   De verkoop van kavels op bedrijventerrein De Mies gaat goed. Daarom willen wij de locatie Hulsbeek   ontwikkelen als nieuw bedrijventerrein. Regionaal hebben we reeds akkoord gekregen voor deze   ontwikkeling. Met name lokale bedrijven krijgen hier de ruimte. - Onderzoek parkeerplek Hulsbeek   We willen op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Hulsbeek een gedeelte inrichten als parkeerplek voor   vrachtwagens en touringcars, als daar behoefte aan is. In maart van dit jaar hebben wij een enquête   uitgezet om te onderzoeken wat de behoefte is. Ook is in de enquête gevraagd of en hoe de gemeente   daarvoor een terrein op de Hulsbeek zou kunnen inrichten. Medio mei zijn de resultaten bekend van dit   onderzoek.- Onderzoek parkeerplek De Bouwkamp   Begin dit jaar hebben wij van ondernemers op bedrijventerrein De Bouwkamp gehoord dat er een tekort is    aan (vrachtwagen)parkeerplekken en ruimte voor vrachtwagens om te laden en lossen. Wij willen graag   inzicht hebben in de omvang van dit probleem en zetten daarom een enquête uit medio mei. De resultaten   van de enquête gebruiken wij om te bepalen welke oplossingen er mogelijk zijn.

3.4.5

Onze inwoners kunnen meer streekproducten kopen, eten en drinken.

Programmabegroting 2018

We gaan de samenwerking tussen boeren, voedselverwerkers en (super)markten starten. Zodat het voedsel dat hier verbouwd wordt steeds meer hier ook wordt gekocht, gegeten en gedronken (eten uit de eigen omgeving). (relatie met ambitie 3 en 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

In 2017 hebben wij samen met Heumen en ZLTO een projectplan uitgewerkt om de korte voedselketen te versterken. Heumen en Berg en Dal liggen nabij Nijmegen en kenmerken zich door unieke natuur en een gevarieerd landschap, wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten. De variatie in het aanbod van landbouwproducten is redelijk groot en de het aantal directe relaties tussen producenten en lokale afnemers is groeiende maar kent nog weinig samenhang.  Het doel van het project is het oprichten van een samenwerkingsverband om samenwerking tussen producenten, afnemers, verwerkers, distributeurs en consumenten te verbeteren ten behoeve van een korte voedselketen.Dit projectplan hebben wij ingediend bij de provincie Gelderland om € 50.000,- subsidie te krijgen. Medio mei krijgen wij bericht of deze subsidie wordt toegekend. Als dit het geval is zal het project direct starten.

3.4.6

We onderzoeken of we langs Rijn en Waal nieuwe projecten mogelijk kunnen maken.

Programmabegroting 2018

In 2018 zijn en gaan we in gesprek met de provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer om de mogelijkheden van het gebied langs Rijn-Waal te bespreken. We hebben het dan bijvoorbeeld over terreinen zoals het De Beijer terrein in de Millingerwaard, scheepswerf Bodewes en het Reomie terrein. Dit is een eerste stap. Vervolgens willen we de mogelijkheden bespreken met ondernemers en investeerders. (relatie met ambitie 3 en 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De scheepswerf in Millingen is inmiddels weer in bedrijf. Het bedrijf Gelria heeft hier een vestiging geopend. Verder zijn er nog geen ontwikkelingen te melden.

3.5.1

We helpen woningzoekenden met onvoldoende inkomen om een passende woning te vinden.

Programmabegroting 2018

We maken afspraken met de woningcorporaties over het bouwen en verkopen van huurwoningen. We verstrekken startersleningen aan starters die geen passende woning kunnen kopen. Als er van een soort woning te weinig zijn, maken we een plan om meer te gaan bouwen. (relatie met ambitie 1)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De jaarlijkse cyclus met corporaties en huurdersverenigingen over  prestatieafspraken wordt in juni gestart. Het  planproces voor het woningbouwproject Schoollocatie 3e fase in Millingen aan de Rijn is begonnen. Er is sprake van een gestage stroom van aanvragen voor startersleningen, zonder dat er sprake is van een stortvloed. Medio half april was er € 79.000,-- toegekend en liepen er twee aanvragen.

3.5.2

De woningen in Berg en Dal zijn van goede kwaliteit. Mensen kunnen goed wonen en blijven wonen.

Programmabegroting 2018

We stimuleren het aanpassen van bestaande woningen. We gaan leningen verstrekken zodat mensen kunnen blijven wonen in hun huis door het verstrekken van blijversleningen. (relatie met ambitie 4)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er is nog geen enkele aanvraag voor een blijverslening ingediend. Dit speelt niet alleen in Berg en Dal, maar in alle regiogemeenten (op dit moment  is slechts 1 lening verstrekt in de hele subregio). Op subregionaal niveau willen we bekijken hoe we het gebruik ervan kunnen stimuleren.

3.6.1

Als opdrachtgever zijn wij duidelijk wat we van samenwerkingsverbanden verwachten.

Programmabegroting 2018

We zijn opdrachtgever voor samenwerkingsverbanden zoals de omgevingsdienst, de modulair gemeenschappelijke regeling, het Gemeenschappelijk Orgaan, enzovoorts. We gaan de opdrachten die we aan de samenwerkingsverbanden geven, kritisch doornemen en bekijken waar we de opdracht duidelijk kunnen maken. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

We nemen onze opdrachten naar samenwerkingsverbanden door en kijken we waar we duidelijker kunnen zijn. We starten met de MGR.

3.6.2

De sturing op samenwerkingsverbanden maken we efficiënter.

Programmabegroting 2018

We willen het planning en control proces vereenvoudigen. We willen hierin meer samen met andere gemeenten optrekken. We gaan kijken of we meer aan het college kunnen overlaten. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Samen met andere regiogemeenten hebben we gekeken of de P&C cyclus eenvoudiger kan. Conclusie was dat we het beste kunnen sturen bij de kaderbrief in november. Het plan is om dit te agenderen in de kring van secretarissen en later bij de griffierskring.Samen met een paar gemeenten uit de regio Rijk van Nijmegen nemen we interviews af bij GR-directeuren om te kijken hoe zij de samenwerking ervaren en waar het beter kan.

3.6.3

Wij willen onze informatievoorziening en digitale ontwikkeling op peil houden.

Programmabegroting 2018

Om de informatievoorziening en digitale ontwikkeling op peil te houden, willen we samenwerken met de gemeentes Heumen en Beuningen. Dit doen we omdat we daardoor minder kwetsbaar zijn en een hogere kwaliteit kunnen leveren.

Stand van zaken Voorjaarsnota

In april is het Regionaal Informatiebeleidsplan vastgesteld door de colleges van de samenwerkende gemeenten. Hierin staat beschreven hoe wij de samenwerking vorm willen gaan geven de komende jaren. Dit jaar worden in gezamenlijkheid de eerste stappen gezet, te beginnen met de aanstelling van de Chief Information Security Officer (CISO), de Information Security Officer (ISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

3.6.4

Met partijen die voor ons taken uitvoeren, spreken we af dat de informatie en de diensten voor onze inwoners gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Programmabegroting 2018

We willen de gemeenteraad beter informeren over de partijen die taken voor ons uitvoeren. We willen onze bijdrage in de regio vergroten

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er is een kaart gemaakt met alle samenwerkingsverbanden van Berg en Dal: https://www.bergendal.nl/samenwerkingsverbanden/. Deze kaart willen we tijdens een themabijeenkomst aan uw raad presenteren.RvN@: wij zijn de coördinator gemeentelijke samenwerking. Doel: gemeenten meer gezamenlijk geluid geven richting RvN@. De griffierskring regelt voor eind september een regionale raadsbijeenkomst (Rijk van Nijmegen) over regionale samenwerking. Deze raadsbijeenkomst proberen we samen met de andere gemeenten voor te bereiden.We initiëren een overleg met de griffierskring en de secretarissenkring waarin we de verschillende acties in de regio op de verschillende platforms (raden, ambtelijk, bestuurlijk) bespreken. Het doel van dit overleg is: hoe kunnen we elkaar versterken?

3.6.5

We kunnen de regio beter vinden op thema’s die wij belangrijk vinden.

Programmabegroting 2018

Wij zitten in verschillende regionale verbanden. Bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen, de regio Arnhem-Nijmegen en de Euregio. Wij zijn nadrukkelijker betrokken bij wat deze regio’s belangrijk vinden en kunnen de kansen die daar voor ons liggen beter benutten. (relatie met ambitie 5)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Tijdens de coalitieonderhandelingen is een overzicht gemaakt van alle bestuurlijke posities in de regio. Dit overzicht is als basis gebruikt om te bekijken welke bestuurlijke posities in de regio mogelijk zijn.

3.7.1

In de periode 2017-2020 stijgen de toeristische bestedingen met 4%.

Programmabegroting 2018

Ook het aantal toeristische bezoeken en overnachtingen willen we laten stijgen met 4%. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Wij hebben onvoldoende informatie om iets te kunnen melden over de cijfers van 2018.We zijn gestart met de voorbereidingen voor de jubileumjaren 2019/2020 (75 jaar Market Garden en bevrijding).Er zijn voor deze gedenkingen veel initiatieven in Berg en Dal gepland. Er is een projectleider benoemd die de initiatieven van Berg en Dal coördineert en uitvoert. Een interessante programmering trekt bezoekers aan en daardoor stijgen de overnachtingen en bestedingen.Om het aantal bezoekers te laten stijgen, richten we ons ook op de Duitse bezoeker. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op de Duitse markt potentieel is voor Nederland. Wat doen we nu al:- RBT KAN (Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen) heeft een module ontwikkeld voor    ondernemers en frontofficemedewerkers in de toeristische sector met informatie over de Duitse gast; wat      wel en niet doen. - Op 1 maart organiseerden we de goed bezochte informatiebijeenkomst en workshop Duitse gast voor     (toeristische) ondernemers. - We bieden ondernemers de mogelijkheid aan om teksten voor de website, brochures, menukaarten of   signing   op locatie te vertalen.

3.7.2

We ondersteunen het initiatief van het Bevrijdingsmuseum om een nieuw museum te bouwen.

Programmabegroting 2018

Het Bevrijdingsmuseum wil een nieuw museum bouwen. Wij ondersteunen dit initiatief op verschillende manieren.

Stand van zaken Voorjaarsnota

In maart 2018 is met betrekking tot de beoogde nieuwbouw  € 125.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Definitief Ontwerp (DO) en het opstellen van de omgevingsaanvraag. Dit bedrag is een voorschot op de in 2014 voorwaardelijk door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bijdrage van € 600.000.Daarnaast hebben we de museumdirectie ambtelijk geadviseerd over de meest gewenste procedurele aanpak en over enkele omgevingsaspecten.

3.7.3

Toeristen die zorg nodig hebben, kunnen op vakantie in onze gemeente.

Programmabegroting 2018

Toeristen die zorg nodig hebben, hebben de keuze uit verschillende vakantie arrangementen in Berg en Dal (“Zorgeloos op vakantie in het Rijk van Nijmegen”). (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

Er zijn verschillende stappen gezet die bijdragen aan het gewenste eindresultaat:•   De arrangementen met dagattracties en verblijfsaccommodaties zijn bijna klaar en binnenkort te       vinden en te boeken op de nieuwe website van RBT KAN.•   Er is een “zorgmakelaar” geregeld die bemiddelt tussen de zorggast en de verblijfsaccommodatie en/of dagattractie.•   Op 24 april organiseerden we een kennisevent voor de Regio Rijk van Nijmegen; ondernemers en zorgpartijen uit de hele regio waren hier aanwezig en willen aan de slag met deze nieuwe doelgroep.•   De fietstrein (draisine) is in mei aangepast zodat ook rolstoelen kunnen worden vervoerd.Bij de uitvoering van het wandelproject is er aandacht voor routes die ook geschikt zijn voor minder validen. Mooi voorbeeld daarvan is het dorpsommetje Heilig Landstichting dat bijna af is.

3.7.4

Wandelaars weten onze gemeente te vinden.

Programmabegroting 2018

We voeren het plan om wandelroutes te verbeteren uit. Dit levert een netwerk van wandelpaden op dat goed onderhouden is. Daarmee maken we kans maken op de titel “wandelgemeente van het jaar”. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

•   Voor verbetering van de kwaliteit van wandelroutes –en paden is het belangrijk dat we zicht hebben op het netwerk en de grondeigenaren. We zijn bijna klaar met het digitaal vastleggen van deze info. Daarnaast hebben we een meldpunt voor klachten zodat we de wandelkwaliteit kunnen vasthouden. •   We hebben 10 bijzondere wandelroutes geselecteerd waarmee we wandelaars inspiratie bieden om op pad te gaan. De routes staan in een minimap die te vinden bij de VVV’s en verblijfsaccommodaties.•   De website wandeleninbergendal.nl is in ontwikkeling. Hier is veel informatie te vinden over wandelen.•   Een aantal knelpunten in het wandelnetwerk is opgelost.•   In het najaar hebben we meegedaan aan een radiocampagne (landelijke en regionale zenders) om wandelen in Berg en Dal onder de aandacht te brengen.•   We werken met Staatsbosbeheer samen aan een nieuwe wandelkaart. Daarop staan de wandelmogelijkheden in het Rijk van Nijmegen. Deze kaart is landelijk te verkrijgen en ook online.

3.7.5

Toeristen weten waarom ze Berg en Dal moeten bezoeken.

Programmabegroting 2018

We ronden de huidige reclamecampagne over het toeristisch aanbod van Berg en Dal af. Deze campagne levert een duidelijke boodschap op voor toeristen waarom ze Berg en Dal moeten bezoeken. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

De eerste resultaten van deze campagne zullen in de eerste helft van 2018 zichtbaar worden.

3.7.6

Fietsers weten onze gemeente te vinden.

Programmabegroting 2018

Wij blijven jaarlijks ons fietsroutenetwerk verbeteren en uitbreiden. Dit ten behoeve van toerisme, maar ook voor verbetering van woon- werkverkeer. We gaan de fietsverbinding Dennenkamp – Driestenenpad/Gellelloan aanleggen in 2020. (relatie met ambitie 3)

Stand van zaken Voorjaarsnota

In samenwerking met diverse partijen en gemeenten in Nederland en Duitsland zijn er 2 recreatieve  fietsroutes ontwikkeld met als thema “water als wapen”. In juni worden deze routes (met als aanvulling luisterkeien en panelen) onthuld.