Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

-11.705

-7.157

-519

-7.676

-5.616

-5.866

-5.985

Baten

64.067

63.226

4.493

67.719

65.636

65.770

65.541

Totaal programma

52.362

56.069

3.974

60.043

60.020

59.904

59.556

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Treasury

-5.085

-5.082

0

-5.082

-5.380

-5.636

-5.741

OZB woningen

-280

-249

-6

-256

-255

-255

-255

OZB niet-woningen

-124

-109

-6

-115

-110

-110

-110

Belastingen overig

-35

0

-300

-300

0

0

0

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-15

-13

410

396

227

227

227

Overige baten en lasten

0

375

83

458

426

426

426

Mutaties reserves

-6.167

-2.078

-700

-2.778

-524

-517

-532

Lasten

-11.705

-7.157

-519

-7.676

-5.616

-5.866

-5.985

Baten

Treasury

6.082

6.111

116

6.227

6.418

6.703

6.829

OZB woningen

3.357

3.453

0

3.453

3.453

3.485

3.485

OZB niet-woningen

1.663

1.691

0

1.691

1.691

1.709

1.709

Belastingen overig

1

1

0

1

1

1

1

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

48.908

50.519

333

50.851

50.622

51.220

51.720

Mutaties reserves

5.278

2.745

1.093

3.838

1.655

1.661

1.595

Resultaat rekening van baten en lasten

-1.222

-1.293

2.952

1.658

1.796

991

202

Baten

64.067

63.226

4.493

67.719

65.636

65.770

65.541

Totaal programma

52.362

56.069

3.974

60.043

60.020

59.904

59.556

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Treasury

Treasury/Langlopende leningen

-909

-856

0

-856

-801

-749

-695

Treasury

Treasury/Kortlopende leningen

-1

-10

0

-10

-10

-10

-10

Treasury

Treasury/Beleggingen

-5

-8

0

-8

-8

-8

-8

Treasury

Treasury/Kapitaallasten

-4.171

-4.208

0

-4.208

-4.560

-4.869

-5.027

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

OZB woningen/Belasting

-280

-249

-6

-256

-255

-255

-255

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin

OZB niet-woningen/Belasting

-124

-109

-6

-115

-110

-110

-110

Overige belastingen

Overige bel./Baatbelasting

-35

0

0

0

0

0

0

Overige belastingen

Overige bel./Overigen

0

0

-300

-300

0

0

0

Algemene uitkering en gemeentefonds

Uitk.gemeentefonds/Algemeen

-15

-13

410

396

227

227

227

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten/Alg.

0

375

83

458

426

426

426

Mutaties reserves

Mutaties reserves/Algemeen

-6.167

-2.078

-700

-2.778

-524

-517

-532

Totaal Lasten

-11.705

-7.157

-519

-7.676

-5.616

-5.866

-5.985

Baten

Treasury

Treasury/Langlopende leningen

360

350

0

350

319

285

248

Treasury

Treasury/Kortlopende leningen

33

10

0

10

10

10

10

Treasury

Treasury/Beleggingen

213

175

116

291

154

154

154

Treasury

Treasury/Kapitaallasten

5.476

5.575

0

5.575

5.935

6.254

6.417

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

OZB woningen/Belasting

3.357

3.453

0

3.453

3.453

3.485

3.485

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-wonin

OZB niet-woningen/Belasting

1.663

1.691

0

1.691

1.691

1.709

1.709

Overige belastingen

Overige bel./Baatbelasting

1

1

0

1

1

1

1

Algemene uitkering en gemeentefonds

Uitk.gemeentefonds/Algemeen

48.908

50.519

333

50.851

50.622

51.220

51.720

Mutaties reserves

Mutaties reserves/Algemeen

5.278

2.745

1.093

3.838

1.655

1.661

1.595

Resultaat baten en lasten

Resultaat baten en lasten/Alg.

-1.222

-1.293

2.952

1.658

1.796

991

202

Totaal Baten

64.067

63.226

4.493

67.719

65.636

65.770

65.541

Totaal programma

52.362

56.069

3.974

60.043

60.020

59.904

59.556

Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Invest.

Besluitvorming raad

1e begrotingswijzging

-300

-

-

-

-

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling:

- Aanpak extreme wateroverlast (reserve ingesteld)

-500

-

-

-

-

- Bijdrage uit vaste algemene reserve

410

-

-

-

-

Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan

-

7

15

15

-

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

-200

-

-

-

-

Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang

36

36

36

36

-

Totaal besluitvorming raad

-554

43

51

51

-

Overige wijzigingen

Bijdrage Waarderingskamer

-

-5

-5

-5

-

Ontvangstplicht bagger A-watergangen t.l.v. Algemene reserve

100

-

-

-

-

Implementatie Omgevingswet t.l.v. Reserve lopende projecten

100

-

-

-

-

Buurtbemiddeling- voortzetting project t.l.v. stelpost nieuw beleid

7

15

15

15

-

Subsidie Toek Toek t.l.v. stelpost nieuw beleid

6

-

-

-

-

Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid

25

-

-

-

-

Gunning onderhoud openbaar groen t.l.v. Algemene reserve

10

-

-

-

-

Bijdrage Munitax BAG-oppervlakte

-13

-2

-2

-2

-

Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP

140

-

-

-

-

Dividend BNG

116

-

-

-

-

Algemene uitkering

502

1.642

2.382

2.948

-

Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP

9

-

-

-

-

Sociaal domein - Algemene uitkering

241

241

241

241

-

Inzet risicoreserve Jeugd & Wmo

263

-43

-

-

-

Hogere bijdrage uit reserve exploitatietekort Parkeergarage Dorpsstraat

70

69

69

23

-

Afrondingsverschillen

-

-

-

-1

-

Totaal overige wijzigingen

1.576

1.917

2.700

3.219

-

Totaal mutaties programma 4

1.022

1.960

2.751

3.270

-

1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2017 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Er is een amendement aangenomen om een eenmalig lastenverlichting van in totaal € 300.000 door te voeren.

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling
Tijdens de begrotingsbehandeling is een aantal moties aangenomen die directe financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om:

  • Aanpak extreme wateroverlast, hiervoor is een reserve ingesteld   € - 500.000

Het totale effect van de aangenomen moties was voor 2018 € 1.065.000. Deze extra lasten zijn deels gedekt uit het incidentele voordelige begrotingssaldo (€ 655.000) en voor het overige deel uit een bijdrage uit de vaste algemene reserve (€ 410.000). Zie ook programma Onze buurt.

Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan
De gemeenteraad heeft besloten een extra krediet van €1.035.000 beschikbaar te stellen voor vervanging en uitbreiding van de bergingsvoorziening en het vervangen van het wegdek in de Kwakkenberglaan/ Koningin Julianalaan in Berg en Dal.
De kosten voor vervanging van het wegdek dekken we uit een vrijval uit de voorziening onderhoud wegen van € 270.000. Op grond van de regelgeving moeten we deze investering activeren. Daarom hebben we het bedrag van € 270.000 gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering volledig gedekt. (zie programma Onze buurt).

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties
De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken hebben we naast onze inwoners en bedrijven ook de verenigingen en stichtingen nodig. Door sportaccommodaties en verenigings- en stichtingsgebouwen te verduurzamen besparen we op energie. Eén van de drempels om actie te ondernemen is het niet voorhanden hebben van middelen om te investeren. Daarom biedt de gemeente de Stimuleringslening aan. Verenigingen en stichtingen hebben de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De raad heeft hiervoor een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve lopende projecten (zie ook programma Onze buurt).

Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2017 is gestart met het project Passende Kinderopvang bij twee organisaties voor kinderopvang in onze gemeente. Bij die organisaties is een specialistische jeugdzorg professional beschikbaar. Zowel ouders als medewerkers van de kinderopvang ervaren deze inzet als positief. Daarom heeft de raad besloten om de Passende Kinderopvang in te voeren bij alle kinderopvang locaties in onze gemeente. De extra kosten van € 36.000 per jaar dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie ook programma Inwoner).

Bijdrage Waarderingskamer
Tot en met 2018 is de gemeentelijke bijdrage aan de Waarderingskamer betaald ten laste van het Gemeentefonds. Vanaf 2019 moeten gemeenten dit zelf betalen en krijgen ze hiervoor een vergoeding via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In onze begroting is wel de hogere inkomst geraamd, maar niet de uitgaaf. Voor Berg en Dal is de jaarlijkse bijdrage aan de Waarderingskamer € 5.000.

Ontvangstplicht bagger A-watergangen
Waterschap Rivierenland gaat vanaf het najaar 2018 tot in het voorjaar 2019 een aantal A-watergangen in onze gemeente baggeren in de kernen Groesbeek en Beek. Dit vindt plaats in een cyclus van 19 jaar. Voor de hiervoor vrijkomende bagger geldt dat de aanliggende perceelseigenaar de bagger moet ontvangen. Deze regeling is bekend als de zogenaamde 'ontvangstplicht' en komt voort uit de Waterwet. Het opslaan en verwijderen van bagger kost de gemeente naar verwachting € 100.000. We college heeft besloten deze kosten te dekken door een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Onze buurt).

Implementatie Omgevingswet
In de reserve lopende projecten hebben we voor de invoering van de Omgevingswet € 100.000 gereserveerd. Dit bedrag willen we in 2018 inzetten voor het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van een Omgevingsvisie (zie ook programma Onze gemeente).

Buurtbemiddeling- voortzetting project
Het huidige project buurtbemiddeling liep tot 1 juni 2018. Deze buurtbemiddeling zetten we in om bewonersconflicten vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Dit doen we met behulp van medebewoners. Het college heeft besloten om dit project voor 3,5 jaar voort te zetten. Voor 2018 is een aanvullend budget nodig van € 7.000 en vanaf 2019 € 15.000. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein (zie programma Ons geld).

Subsidie Toek Toek
De Toek Toek is een succesvol burgerinitiatief dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om mobiliteit in de kleine kernen te verbeteren. Aan de gemeente is verzocht om een financiële bijdrage te leveren voor de opstartperiode van twee jaar. Het college heeft besloten om eenmalig € 5.650 bij te dragen in de kosten. De kosten dekken we uit de stelpost sociaal domein. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.

Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs
Dit project zetten we voort in 2018. De kosten ramen we op € 25.000 en brengen we ten laste van de stelpost sociaal domein (zie ook programma Inwoner).

Gunning onderhoud openbaar groen
Het college heeft het onderhoud van openbaar groen uitbesteed aan Dar. Het onderhoud valt duurder uit. De extra structurele kosten zijn € 10.000 per jaar. In 2018 dekken we deze meerkosten uit een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Ons Geld).

Bijdrage Munitax BAG- oppervlakte
De BAG is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Vanaf 2022 dient de BAG- oppervlakte als basis voor de WOZ- taxatie. Dit betekent dat het vaststellen van de WOZ- waarde dan op een andere manier gebeurt en dit brengt extra kosten met zich mee.  Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 11.000 in 2018, waarvan € 2.000 structureel.

Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP
De evaluatie van de lokale toegangspoort (LTP) heeft geleid tot een plan van aanpak voor de afdeling sociale zaken. Onderdeel hiervan is het realiseren van een intern verzelfstandigde LTP en het verbeteren van de bedrijfsvoering. De kosten van dit project zijn geraamd op € 330.000. Hiervan dekken we € 190.000 uit bestaande begrotingsposten en € 140.000 door aanwending van de Algemene reserve.

Dividend BNG
We hebben over 2017 een hogere dividenduitkering ontvangen van de BNG. Dit leidt tot een voordeel van € 116.000.

Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld op basis van de maartcirculaire 2018, waarin het rijk het "interbestuurlijk programma" heeft verwerkt. (het IBP, dit zijn afspraken tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk over de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland). Het rijk gaat ervan uit dat de andere overheden ook hun bijdragen leveren aan deze maatschappelijke opgaven.
De bijstelling leidt tot een voordeel van € 502.000 in 2018 oplopend tot € 2.948.000 in 2021.
Het grote voordeel wordt vooral veroorzaakt door een andere berekeningswijze van het zogenaamde accres. Het accres is de verandering van de algemene uitkering als gevolg van meer of minder uitgaven door het rijk zelf (gelijk de trap op en af).
Tegenover diverse voordelen met betrekking tot de algemene uitkering staan nadelen op andere begrotingsposten. Deze nadelen hebben we ook in de voorjaarsnota verwerkt.

Aanpak ondermijningscriminaliteit in Gelderland-Zuid via IGP
De aanpak van ondermijningscriminaliteit (drugshandel, mensenhandel, witwassen enzovoort) is de komende jaren zowel landelijk, regionaal als lokaal een belangrijk veiligheidsthema. Belangrijk hierbij is dat de lokale en regionale aanpak goed op elkaar aansluiten. Daarom richten we een intergemeentelijk projectbureau (IGP) op voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid. Daar bundelen we specifieke kennis, kunde en praktijkervaring op het thema ondermijning.
We moeten voor 2018 rekening houden met een gemeentelijke bijdrage van € 9.300. Vanaf 2019 is de bijdrage jaarlijks € 16.000. Het college heeft besloten om de kosten voor 2018 te dekken ten laste van de post onvoorzien.

Sociaal domein- algemene uitkering
Op basis van de regionale inkoop- en productiecijfers verwachten we dat de uitgaven voor de nieuwe taken jeugd en wmo € 1.434.548 hoger uitvallen. Hier staat tegenover dat we van het rijk een prijscompensatie verwachten van 2%. Dit betekent dat we € 240.789 ontvangen via de algemene uitkering. Dit zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire.
In de risicoreserve jeugd/wmo is nog € 263.371 beschikbaar om deel van de extra uitgaven te dekken. De mutaties op de rijksuitkering en de reserve verantwoorden we programma Ons geld.
Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 930.388 op onze begroting.
Het tekort op het sociaal domein (uitgaven -/- rijksuitkering) bedraagt hierna ongeveer € 2,3 miljoen in 2018 en € 2,1 miljoen in volgende jaren.

Hogere bijdrage reserve exploitatietekort Parkeergarage Dorpsstraat
De exploitatie van de Parkeergarage Dorpsstraat is aangepast. Dit leidt tot hogere exploitatielasten van € 50.000 (zie programma Onze buurt). Daarnaast is in de berekening van de exploitatielasten bij het opstellen van de begroting 2018 per abuis geen rekening gehouden met de inzet van eigen personeel voor het beheer van de parkeergarage. Dit corrigeren we nu. Tegenover deze hogere toegerekende lasten staat een hogere bijdrage uit de reserve exploitatietekort Parkeergarage van per saldo € 70.000.