Doelen & Resultaten

Algemeen

Stand van zaken Voorjaarsnota

De toerekening van overheadkosten aan projecten was te hoog. Dit corrigeren we nu in de Voorjaarsnota. Zie de toelichting bij de mutaties op programma Overhead onder het kopje Financiën. Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen binnen het programma Overhead. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2018.
Onder het kopje 'Financiën' zijn de mutaties opgenomen en toegelicht.

Programma Overhead Programmabegroting 2018

Hieronder vindt u het actuele overzicht van overhead in cijfers.

Bedragen x € 1.000

Overhead

Begroting primair 2018

Begroting na VJN 2018

1. Loonkosten overhead

-4.721

-5.135

2. ICT-kosten

-1.919

-1.947

3. Huisvestingskosten

-552

-622

4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

-1.670

-1.864

Totaal

-8.862

-9.568

Toerekening aan projecten/grondexploitatie

668

286

Overhead ten laste van exploitatie

-8.194

-9.282