Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

-8.128

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Baten

217

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

-7.911

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Overhead

-8.128

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Lasten

-8.128

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Baten

Overhead

217

0

0

0

0

0

0

Baten

217

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

-7.911

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Ondersteuning organisatie

Overhead/Algemeen

-8.128

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Totaal Lasten

-8.128

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Baten

Ondersteuning organisatie

Overhead/Algemeen

217

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

217

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

-7.911

-8.194

-1.088

-9.282

-9.104

-9.124

-9.095

Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Invest.

Besluitvorming raad

Geen besluitvorming op dit programma tot de Voorjaarsnota.

Totaal besluitvorming raad

-

-

-

-

-

Overige wijzigingen

Aanschaf 'nieuw intranet'

-8

-8

-8

-8

-

Verhoging verzekeringspremies

-14

-14

-14

-14

-

Bijdrage A&O fonds

-14

-14

-14

-14

-

Bijdrage fonds GGU

-88

-88

-88

-88

-

Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP

-140

-

-

-

-

Doorbelasting interne uren aan investeringen

-717

-717

-717

-717

-

Digitalisering bouw-en milieuvergunningen

-50

Onderhoud audio-visuele middelen

-5

-5

-5

-5

Aanschaf Klant Contact Systeem (KCS)

-18

-8

-8

-8

-

Veranderingen Wet BAG

-15

-15

-

-

-

Arbomaatregelen

-20

-

-

-

-

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

-

Totaal overige wijzigingen

-1.088

-868

-853

-853

-

Totaal mutaties Programma Overhead

-1.088

-868

-853

-853

-

Aanschaf 'nieuw intranet'
Het college heeft besloten om een nieuw intranet aan te schaffen. De extra jaarlijkse kosten zijn € 8.000. In de Kadernota 2018 was hiervoor € 15.000 opgenomen. Per abuis is dit niet verwerkt in de begroting 2018. Dit corrigeren we nu.

Verhoging verzekeringspremies
De fors stijgende schadelast voor wettelijke aansprakelijkheid in heel Nederland leidt tot forse verhoging van de verzekeringspremies. Voor onze gemeente betekent dit een extra last van € 14.000 per jaar.

Bijdrage A&O fonds
Tot 2018 is de gemeentelijke bijdrage aan het A&O fonds betaald ten laste van het Gemeentefonds. Vanaf 2018 moeten gemeenten dit zelf betalen en krijgen ze hiervoor een vergoeding via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In onze begroting is wel de hogere inkomst geraamd, maar niet de uitgaaf. Voor Berg en Dal is de jaarlijkse bijdrage aan het A&O fonds € 13.500.

Bijdrage fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering)
Tot 2018 is de gemeentelijke bijdrage aan het fonds GGU betaald ten laste van het Gemeentefonds. Vanaf 2018 moeten gemeenten dit zelf betalen en krijgen ze hiervoor een vergoeding via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In onze begroting is wel de hogere inkomst geraamd, maar niet de uitgaaf. Voor Berg en Dal is de jaarlijkse bijdrage aan het fonds GGU € 88.000.

Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP
De evaluatie van de lokale toegangspoort (LTP) heeft geleid tot een plan van aanpak voor de afdeling sociale zaken. Onderdeel hiervan is het realiseren van een intern verzelfstandigde LTP en het verbeteren van de bedrijfsvoering. De kosten van dit project zijn geraamd op € 330.000. Hiervan dekken we € 190.000 uit bestaande begrotingsposten en € 140.000 door aanwending van de Algemene reserve.

Doorbelasting interne uren naar investeringen
Onze organisatiekosten, waaronder de kosten van ons personeel, verdelen wij op basis van tijdbesteding. In het verleden werd deze tijdbesteding vooraf ingeschat en de werkelijke kosten werden achteraf op basis van tijdschrijven verdeeld.

Alle organisatiekosten werden op deze manier toegerekend aan de exploitatie of aan projecten. Bij toerekening aan de exploitatie werd het begrotingssaldo (overschot of tekort) beïnvloed. Bij toerekening aan projecten werden deze kosten onderdeel van de totale investering, en daardoor dus verdeeld over meerdere jaren.

Vanaf  de begroting 2017 hebben we alle kosten van projecten als  een investering gezien. Een deel van deze projectkosten valt in één jaar en kunnen we niet toerekenen aan een investering. Deze kosten kunnen we niet over meerdere jaren verdelen en komen dus in de exploitatie terecht. Dit moeten we corrigeren. Dit veroorzaakt een extra last in de exploitatie.

In 2018 hadden we in eerste instantie voor projecten een bedrag geraamd van  € 1,2 miljoen. Hierbij was ervan uitgegaan dat deze kosten volledig aan de investeringen konden worden toegerekend. Dit blijkt nu echter slechts ca. € 500.000 te zijn.  Dit betekent een jaarlijks nadeel van € 717.000.

Dit heeft verder geen gevolgen voor de formatie. De medewerkers voeren nog steeds  werkzaamheden aan projecten uit, alleen worden deze anders verantwoord.

Digitalisering bouw-en milieuvergunningen
Voor het project digitalisering bouw-en milieuvergunningen moeten we in 2018 de laatste termijn van 30% nog betalen. Het gaat om een bedrag van € 50.000.

Onderhoud audio-visuele middelen
Voor het onderhoud van de audio-visuele middelen in de raadszaal en commissiekamer was in de begroting geen budget opgenomen. Hetzelfde geldt voor de reserveringsschermen van de vergaderlocaties.
Dit leidt tot hogere lasten van € 5.000 per jaar.

Aanschaf Klant Contact Systeem (KCS)
We gaan een Klant Contact Systeem (KCS) aanschaffen. Dat helpt het KlantContactCenter (KCC) om het klantcontact over alle kanalen beter en efficiënter af te handelen. De aanschafkosten zijn € 10.000. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 7.500 per jaar.

Veranderingen Wet BAG
BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Met ingang van 1 juli 2018 gaat de Wet BAG veranderen (BAG 2.0). Pand- en objectafbakening zijn dan meer afgestemd op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Hiervoor is het nodig om werkprocessen aan te passen. Ook systeemtechnisch moeten veranderingen doorgevoerd worden. Dit project loopt in 2018 en 2019. Hiervoor hebben we externe ondersteuning nodig. De kosten zijn € 15.000 per jaar.

Arbo- maatregelen
Veel bureaustoelen zijn van slechte kwaliteit of voldoen niet meer aan de Arbo-normen. Daarom moeten wij deze stoelen vervangen. De extra kosten hiervoor bedragen € 20.000.