Algemeen

Algemeen

De kwaliteit, kosten en planning van kapitaalgoederen staan beschreven in een beheerplan.
In onze gemeente maken we beheerplannen voor:

-   Openbare wegen
-   Openbare verlichting
-   Openbaar groen
-   Speeltuinen
-   Riolering
-   Gebouwen

  • Sporthallen en zwembad
  • Gemeentehuis en gemeentewerven
  • Dorpshuizen en Kulturhusen

-   Gemeentelijke Begraafplaatsen

In deze paragraaf beschrijven we hoe de kapitaalgoederen onderhouden en wat de kosten zijn.

Wetten en regels
Er bestaat geen algemene wet waarin staat hoe gemeenten om moeten gaan met het onderhoud van kapitaalgoederen. Dit is in verschillende wetten beschreven. Vanuit de provincie en waterschappen bestaan er wel specifieke wetten en regels.
Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente verplicht is om te zorgen voor veiligheid op openbare plekken. Wij moeten aantonen door inspecties en onderhoud dat er zo veel mogelijk gedaan is om de veiligheid te behouden. Als we dit onvoldoende kunnen aantonen dan kan dit leiden tot het betalen van een schadevergoeding. De provincie toetst of er voldoende geld beschikbaar is voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen.

In het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” staat wat wij moeten schrijven over onderhoud. Gemeentelijke regels voor het onderhoud aan onder andere onze gebouwen, wegen en riolen schrijven we op in beheerplannen.

In de tabel hieronder staan de beheerplannen van onze gemeente.

Beheerplan

Jaar

Planperiode

Inhoud

Onderhoudsplan Wegen

2015

2015-2018

BOR-rapportage betreffende wegen

Openbare verlichting

2015

2016-2020

Beleids- en beheerplan

Bomenstructuurplan

2013

2013-2025

Lijst bijzondere houtopstanden

2013

2013-2020

Vervangingsplan Speelvoorzieningen

2015

2015-2018

Onderhouds- en vervangingsplan speeltoestellen

Gemeentelijk Rioleringsplan

2015

2016-2020

Aanleg, beheer en onderhoud voorzieningen voor inzamelen en transport/verwerken van stedelijk afvalwater en hemelwater. Tevens wordt aangegeven hoe met grondwater moet worden omgegaan.

Gebouwen

Meerjarige onderhoudsinventarisatie gebouwen

- gemeentelijke gebouwen

2017

2018-2020

- welzijnsaccommodaties

2017

2018-2020

- binnensportaccommodaties

2017

2018-2020