Wegen

Alle voetpaden, fietspaden en autowegen waar iedereen gebruik van mag maken noemen we openbare wegen. Hieronder leggen we uit wie verantwoordelijk is voor de openbare wegen en aan welke wetten en regels we ons te houden hebben.

- Wegenlegger:
De meeste openbare wegen in Berg en Dal zijn eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van al deze wegen.
Een paar grote wegen zijn van de provincie Gelderland, daar zijn zij verantwoordelijk voor. Wie er verantwoordelijk is voor welke weg staat in de wegenlegger. De nieuwe wegenlegger voor de gemeente Berg en Dal is in 2018 via de gemeentelijke website te lezen.

- Wegenwet, Wegenverkeerswet en convenant duurzaam veilig (1997):
In de Wegenwet staat dat de beheerder van de weg moet zorgen voor goed onderhoud van de openbare weg. Ook staat hierin dat we moeten zorgen dat de weg openbaar blijft.
In de Wegenverkeerswet staat dat wij moeten zorgen voor de veiligheid in het verkeer. Samen met de politie leggen we de regels vast. Daarna plaatsen we verkeersborden. Het convenant duurzaam veilig (1997) is belangrijk hierbij. Dit zijn afspraken tussen het Rijk, provincies en gemeentes. In dit plan staan uitgangspunten voor het verkeersveilig gebruik en inrichten van de openbare ruimte.

Onderhoudsniveau
Wij vinden het belangrijk om de wegen goed te onderhouden. Iedere twee jaar worden de wegen geïnspecteerd. Daarnaast kunnen inwoners schade aan wegen doorgeven aan de gemeente. Kleine schades worden zo snel mogelijk gerepareerd.
Het is niet mogelijk om alle schades direct op te lossen, omdat daar geen geld voor is. Dit betekent soms dat er wat langzamer over een slechte weg gereden mag worden, zodat het wel veilig blijft.
Belangrijke wegen onderhouden we vaker. Ook fietspaden en voetpaden worden regelmatiger onderhouden.

In het beheerplan staat welke wegen we belangrijk vinden. Deze onderhouden we op hoog niveau. In 2016 heeft de gemeenteraad bepaald wat de onderhoudsniveaus van elke weg zijn. We noemen dit het uitgebalanceerde onderhoudsniveau.

In de tabel hieronder ziet u welke kwaliteitsnorm we waar gebruiken.

Soort weg

Kwaliteitsnorm

Toelichting

Verhardingen in centrum (Mlg, Grb, Bk)

Hoog

Visitekaartje gemeente

Ontsluitingswegen (rijbanen/fietspaden)

Hoog

Representatie en verkeersveiligheid

Wegen op dijken langs de Rijn en de Waal

Hoog

Waterveiligheid, representatie

Binnen bebouwde kom

- Trottoirs en fietspaden

Minimaal basis

Comfort en veligheid van personen

- Rijbanen en parkeerplaatsen

Laag

Lage snelheid; weinig risico

Buiten bebouwde kom, m.u.v. wijk-ontsluitingswegen

Laag (tijdelijk)

Eens per 40 jaar groot onderhoud

Wij hebben bijna 2 miljoen m² aan wegen, fietspaden en voetpaden in de gemeente.
Hiervan wordt:

-

29%

onderhouden op een

hoog niveau

-

15%

onderhouden op een

basisniveau

-

56%

onderhouden op een

laag niveau

In de tabel hieronder ziet u de hoeveelheid wegen die op elk niveau onderhouden worden.

Hoeveelheden x 1.000 m²

Hoeveelheden

Hoofd- structuur

Wijk- ontsluiting

Centrum

Bedrijven-terrein

Overige binnen kom

Overige buiten kom

Totaal

Asfalt

Rijbanen

280

102

11

26

151

204

774

Fietspaden

44

3

0

1

15

4

67

Voetpaden

0

0

0

0

1

0

1

Parkeren en overig

1

0

0

0

3

0

4

Straatstenen en tegels

Rijbanen

38

21

19

3

437

23

540

Fietspaden

23

0

0

1

6

0

30

Voetpaden

44

28

21

0

233

3

331

Parkeren en overig

22

6

10

6

125

3

172

Totaal

451

160

62

37

971

238

1.919

Financiën
Voor het onderhoud van wegen zetten we jaarlijks geld apart. We noemen deze spaarpot de “onderhoudsvoorziening wegen”. Ieder jaar stoppen we € 1.343.000 in de onderhoudsvoorziening wegen. Het ene jaar geven we meer uit dan het andere jaar. Iedere vier jaar bekijken we of we voldoende geld apart zetten. In 2021 bepalen we dit opnieuw aan de hand van de dan uit te voeren weginspectie.
We schatten dat er op 1 januari 2018 nog € 576.000 in de spaarpot "onderhoudsvoorziening wegen" zit. In 2018 stoppen we er ook weer € 1.343.000 in.
Volgens de onderhoudsplanning 2018 gaan we € 1.803.000 uitgeven aan groot onderhoud.
Zie de tabel hieronder.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag 2018

Groot onderhoud

- Kwakkenberglaan

270

- Nassaulaan

227

- Wylerbaan

125

- Merelweg

60

- Herwendaalseweg

500

- de Pals

205

- Wegkantverbetering (wegen buiten de bebouwde kom)

200

Grootschalig klein onderhoud volgens GBI-inspectie

216

Totaal 2018

1.803

Uit 2017:

- Stekkenberg

631

- Biesseltsebaan tussen Heumensebaan en spoor

50

- Meerwijkselaan

170

- Bernhardlaan- Beatrixlaan

125

- Hogewaldseweg

80

Totaal

1.056

Risico's

  • De kwaliteit van de rijbanen in de oude woonwijken is laag. Dit is niet gevaarlijk, omdat hier langzaam gereden wordt.
  • De kwaliteit van de wegen buiten de bebouwde kom is redelijk. Enkele wegen zijn slecht, deze blijven we repareren, want er wordt vaak hard gereden. Het risico is laag.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
Groot onderhoud:

  • Kwakkenberglaan Berg en Dal: dit werk is in voorbereiding. De eerste twee gesprekken met bewoners zijn gevoerd.
  • Nassaulaan Ooij: dit werk is in voorbereiding.
  • Wylerbaan Groesbeek: dit werk is in voorbereiding.
  • Merelweg Beek: dit werk is in voorbereiding.
  • Herwendaalseweg Groesbeek: de uitvoering start in september 2018.
  • De Pals Millingen aan de Rijn: het werk is voorbereid en aanbesteed.
  • Wegkantverbetering (wegen buiten de bebouwde kom): dit werk is in uitvoering.

Daarnaast vindt grootschalig klein onderhoud plaats volgens de GBI-inspectie. De onderhoudswerkzaamheden zijn in uitvoering.