Personeel

Personeel

‘Hier wordt gewerkt’
Medewerkers zijn de succesfactor en het visitekaartje van onze gemeente en organisatie. Wij willen onze inwoners goede diensten leveren. Dat is waar wij voor staan. De ‘tevreden inwoner’ is daarvoor ons symbool geworden. Wij werken met elkaar aan een organisatie die goede dienstverlening levert en veranderingen aan kan. Om dit te kunnen doen, is ons personeel samen met onze organisatie steeds in ontwikkeling.

De samenstelling van de organisatie
In 2017 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die invloed hebben gehad op de samenstelling van de organisatie. Zo zijn we van zes naar vijf afdelingen gegaan. Daardoor hebben we een kleiner managementteam gekregen. Ook is de directie teruggegaan van twee naar één persoon. Daarom gaan we in 2018 het functieboek van de organisatie evalueren.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

De ontwikkelingen in de organisatie gaan verder. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de lokale toegangspoort (LTP). Naar aanleiding van de evaluatie wordt de afdeling Sociale Zaken, en daarmee de LTP, gereorganiseerd. Omdat dit een ingrijpende verandering is in de samenstelling van de organisatie, is ervoor gekozen om het functieboek niet in zijn geheel te evalueren in 2018.

Formatie
Voor 2018 is de geraamde formatie 187 fte*. Dit is ongeveer vijf fte meer dan de raming van 2017. Deze toename komt onder andere door een aantal nieuwe (wettelijke) taken voor onze gemeente, bijvoorbeeld meer privacy en informatiebeveiliging. Ook zijn er nieuwe functies ontstaan doordat we meer aandacht geven aan bepaalde onderwerpen, zoals duurzaamheid en samenwerking in de regio.

* FTE's zijn uren omgerekend naar een volledige arbeidsplaats.

Wij vinden het belangrijk dat de formatie aansluit bij de omvang van onze gemeente. Om dit te monitoren is er in 2017 een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de omvang van het takenpakket en onze formatie vergeleken met andere gemeenten die een vergelijkbare grootte hebben. De uitslagen van dit onderzoek zijn eind 2017 gepresenteerd.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

De nieuwe wettelijke taken zorgen voor nieuwe functies. Er wordt onderzocht of samenwerking met buurgemeentes een mogelijkheid is om deze functies in te vullen.

Flexibele schil
De totale formatie is afgestemd op de omvang van de taken die de gemeente uitvoert. Om goed in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen en niet voortdurend een beroep te hoeven doen op extra (belasting)gelden, is een flexibele organisatie nodig. Een gedeelte van de formatie (± 15 fte) is daarom flexibel (is de flexibele schil). Hiervan is voor 2018 nog circa 30% beschikbaar. Op deze manier creëren we een moderne organisatie.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Aan het begin van 2018 was nog ongeveer 30% van de flexibele schil beschikbaar. Na de eerste vier maanden is er nog 18% beschikbaar.  Dit is inclusief de reservering voor de trainees.

Resultaatgedreven werken
De samenleving is aan het veranderen, de rol van onze gemeente verandert ook en dat heeft ook invloed op onze medewerkers. Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen werken wij resultaatgedreven. Deze manier van werken zorgt ervoor dat alle medewerkers een betere dienstverlening verzorgen richting onze inwoners. Resultaat gedreven werken is een manier van werken en sturen waarbij:

  • het doel helder is;
  • de medewerker weet welke resultaten hij of zij moet halen om dat doel te realiseren; en
  • het management ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan de medewerker om zelf te bepalen hoe dat resultaat tot stand komt. Hierbij maakt de medewerker gebruik van zijn of haar vakmanschap.

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners en bedrijven. Het college maakt daarvoor beleid en formuleert duidelijke doelstellingen. Het college en onze organisatie gaan aan de slag om deze doelstellingen te realiseren voor alle inwoners. Dat betekent concrete resultaten leveren. Hier draagt het resultaatgedreven werken aan bij.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van resultaatgedreven werken.

Mobiliteitsbeleid
We willen een goede werkgever zijn. Daarvoor werken we in 2018 het mobiliteitsbeleid verder uit. Dit beleid biedt alle medewerkers mogelijkheden om actief met hun loopbaan en ontwikkelkansen aan de slag te gaan. Het hanteren van een mobiliteitsbeleid draagt bij aan duurzaam inzetbare medewerkers.

De belangrijkste redenen om in te zetten op mobiliteit zijn:
- Een laag percentage aan doorstroom in 2016 en 2017;
- effecten van ontwikkelingen om ons heen, zoals de digitalisering;
- een hoog gemiddeld aantal jaren dienstverband.
De juiste mens op de juiste plek is waar het om draait.

Door gebruik te maken van een mobiliteitsbeleid denken wij dat medewerkers beter in staat zijn om te bepalen of ze nog op de juiste plaats in de organisatie zitten. Als medewerkers op een voor hun betere plek in de organisatie zitten komt dit het werkplezier en de productiviteit ten goede. Ook kan dit een positief effect hebben op de balans tussen werk en privé, wat resulteert in medewerkers die gelukkiger zijn.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Arbeidsmobiliteit (en daarmee loopbaanontwikkeling) is een onderwerp wat steeds belangrijker wordt in de organisatie. We werken het loopbaanbeleid uit. Een opleidingsplan gaat hier onderdeel van uitmaken.

Gezond en Fit
De scheiding tussen werk en privé wordt steeds kleiner. Om die reden voelen wij ons als werkgever betrokken bij de gezondheid van onze medewerkers. Een andere reden is dat een goede balans tussen werk en privé de kans op gezonde en fitte medewerkers verhoogt. Wanneer wij gezonde medewerkers in dienst hebben zullen zij productiever zijn. Met activiteiten rondom gezond & fit willen we hier aan bijdragen. Het gaat hierbij niet alleen om sportieve activiteiten, maar ook om bewustwording van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Ook dit zal bijdragen aan gezonde en fitte medewerkers.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Gezond en fit heeft in 2018 een goede start gehad. Zo hebben we alle medewerkers de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan een gezondheidscheck en leefstijlonderzoek. Daarnaast organiseren collega’s verschillende activiteiten, zoals workshops of het deelnemen aan hardloopwedstrijden.

Natuurlijk verloop
Vanaf 2018 gaan 26 medewerkers binnen vijf jaar met pensioen. Met het vertrek van deze medewerkers ontstaan er vacatures. Bij iedere vacature kijken we of en op welke manier de functie opnieuw ingevuld moet worden. De komende jaren is kennisoverdracht erg belangrijk. Dit moeten wij doen om bestaande kennis niet te laten verdwijnen uit de organisatie. Op deze manier blijft de kwaliteit van onze dienstverlening richting de burgers op peil.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten maatregelen te treffen tegen het verdwijnen van kennis die oudere medewerkers hebben. Ook is het in de nieuwe cao opnieuw benoemd.
De gemeente Berg en Dal biedt medewerkers boven de 60 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact. Het generatiepact houdt in dat we oudere medewerkers de mogelijkheid geven om minder te gaan werken. Hierdoor ontstaat er ruimte om jonge medewerkers (onder de 30 jaar) aan te nemen. Een extra voordeel is dat oudere medewerkers - totdat ze met pensioen gaan - hun kennis geleidelijk kunnen overdragen aan de jongere medewerkers. Het generatiepact binnen de gemeente Berg en Dal loopt tot 1 januari 2019. In 2018 evalueren we de regeling en beoordelen we of we de regeling voortzetten. Er doen nu 15 medewerkers mee met het generatiepact.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Afgelopen jaar zijn er 3 deelnemers van het generatiepact met pensioen gegaan. Dit jaar starten er 5 nieuwe deelnemers met het generatiepact.

Diversiteit
‘Hier wordt gewerkt!’ We willen dat iedereen de kans krijgt om aan het werk te zijn. Het personeelsbestand van de organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Talenten doen er toe, niet geslacht, leeftijd, herkomst of handicap.

In de hele organisatie maken we ruimte voor werkervaringsplaatsen en banen die onder de banenafspraak vallen. Ook statushouders voorzien wij vaker van een werkervaringsplaats of taalstage. Hierin lopen wij in de regio voorop. Een taalstage is een combinatie tussen oriëntatie op de arbeidsmarkt en ontwikkeling van de Nederlandse taal. Iedereen verdient een kans om aan het werk te zijn en om zijn of haar plaats op de arbeidsmarkt te versterken. Wij vinden als gemeente dat wij een voorbeeld zijn. Onze missie is niet voor niets: “iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en betrokken gemeenschappen”. Dit geldt ook voor onze organisatie.

We werken aan verjonging door onder andere stages en traineeships beschikbaar te stellen. Dit heeft als gevolg dat wij soms banen, werkplekken of opdrachten creëren voor stagiairs en trainees.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Vorig jaar en dit jaar hebben we deelgenomen aan het regionale traineeship. Op dit moment voert een trainee de tweede opdracht uit. Omdat dit goed bevalt, is besloten om ook de volgende periode deel te nemen aan het regionale traineeship. Deze volgende periode start begin 2019.

Medewerkersonderzoek
‘We doen het samen’. De omgeving vraagt veel van ons als organisatie en onze medewerkers. Hier passen we ons op aan; medewerkers volgen trainingen, de formatie stellen we bij als dat nodig is, procedures en regelingen worden herschreven of geschrapt als het kan. In mei 2017 heeft er een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Hiermee is duidelijk geworden hoe het met de organisatie gaat, welke zaken goed lopen en welke knelpunten en oplossingen de medewerkers zelf constateren. Hiermee zijn we direct aan de slag gegaan. In 2019 willen we een nieuw medewerkersonderzoek houden om te meten of er hogere scores worden gegeven in vergelijking met het onderzoek dat in 2017 is gehouden.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Uit het medewerkersonderzoek is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen waar een hoge prioritering aan gegeven is. Deze verbeterpunten zijn door 4 werkgroepen opgepakt en uitgewerkt.