Organisatie

Organisatie

Wij willen een betrouwbare en service verlenende organisatie zijn. Hierbij luisteren we goed naar de klant en bieden we waar nodig maatwerk aan. Onze omgeving verandert voortdurend. Daarom moeten wij als moderne organisatie ons werk hierop aanpassen.

Regiegemeente
Wij hebben gekozen voor een groeipad naar een regiegemeente. Bij een regiegemeente doen we niet meer al het werk zelf, maar is onze invloed wel zichtbaar. Wij richten ons vooral op het stellen van kaders (ontwikkeling van beleid “in eigen huis”), het voeren van regie op processen en de uitvoering van kerntaken. Uitvoeringstaken laten we steeds meer aan partners over, waarbij sommige taken zijn afgestoten en andere taken onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente worden uitgevoerd. We controleren hierbij op prijs en kwaliteit. In de afgelopen jaren zijn tal van mogelijkheden van uitbesteding en regionale samenwerking onderzocht en aangegaan.

  • We nemen deel aan de belastingsamenwerking in Beuningen, via het belastingkantoor Munitax,
  • Daarnaast is de brandweer gaan deelnemen in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ),
  • Ook zijn de Wabotaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN).
  • In 2016 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) gestart, hieronder valt het Werkbedrijf en de samenwerking op het gebied van ICT (iRvN). Onze medewerkers van het cluster Werk en het cluster ICT zijn per 1 april 2016 in dienst van deze nieuwe organisatie gekomen.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Met de gemeentes Heumen en Beuningen werken we samen op het gebied van informatievoorziening en digitale ontwikkeling. We hebben met Heumen en Beuningen een Regionaal Informatie Beleidsplan opgesteld. Mede als gevolg hiervan zijn in gezamenlijkheid een Chief Information Security Officer (CISO) en een Information Security Officer (ISO) geworven. De Functionaris Gegevensbescherming verwachten we op korte termijn aan te kunnen stellen.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie gaat over de regels, procedures en werkafspraken van onze organisatie. Die regels zijn er om onze organisatie goed en betrouwbaar te laten functioneren. Dit sluit aan bij onze ambitie “Zichtbaar en betrouwbaar”. Hierbij is ook aandacht voor één van de actiepunten uit het raadsprogramma 2015-2018, het verminderen en vereenvoudigen van regels (deregulering).

Het accountantskantoor Baker Tilly Berk controleert onze administratieve organisatie en adviseert hierover. Deze adviezen bespreken wij regelmatig in de auditcommissie, dit is één van onze raadscommissies. Op basis van de bevindingen van de accountant maakt het college jaarlijks een plan op, waarin we aangeven hoe we omgaan met deze adviezen dit doen wij in de bedrijfsvoeringsagenda. De belangrijkste agendapunten voor 2018 blijven de ontwikkelingen in het sociaal domein en dan met name de te leveren zorg aan volwassenen en jeugdigen.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

De nog openstaande aanbevelingen van de accountant volgen we zoveel mogelijk op. De opdracht van de huidige accountant loopt tot en met de jaarrekening 2018. Dit jaar starten we met de aanbesteding voor een nieuwe opdracht met een accountantskantoor.

De interim-controle 2018 vindt plaats in het najaar van 2018. De managementletter die hieruit volgt, bespreken we eind dit jaar met de auditcommissie. Dan bespreken we ook de acties die we hebben genomen om de aanbevelingen en opmerkingen van de accountant op te volgen.

Klant contactcentrum (KCC)
Ontwikkeling KCC
De teams telefonie/receptie en de frontoffice van Burgerzaken vormen samen het KCC van de gemeente Berg en Dal. Het KCC is, via alle kanalen, de eerste toegang van klanten met hun vragen. Het KCC is in ontwikkeling. Nu nog sturen we veel klantvragen door in de organisatie. Het is de bedoeling dat het KCC zo veel mogelijk eenvoudige klantvragen zelf afhandelt. Op deze manier krijgt de klant snel antwoord en belasten we de afdelingen niet met eenvoudige vragen.

In 2018 gaan we verder met het inrichten en ontwikkelen van het KCC en het opleiden van de medewerkers. De organisatie gaat aan de slag om de veel voorkomende eenvoudige producten in beeld te brengen en over te dragen aan het KCC. Het is van belang dat informatie over werkprocessen en activiteiten voor alle KCC-medewerkers beschikbaar is. Op deze manier kan het KCC invulling kunnen geven aan de ‘eerstelijns’ dienstverlening van de gemeente.

Telefonische bereikbaarheid
In 2017 bleek uit onderzoek dat er veel te verbeteren is in de telefonische dienstverlening van de gemeente. In de 2e helft van 2017 is sterk ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid. Nu blijven we zelf alert op onze bereikbaarheid. Begin 2018 onderzoeken we nogmaals via een extern bureau de bereikbaarheid. Dit doen wij om met de resultaten het niveau van dienstverlening opnieuw een stap hoger te brengen.

Servicenormen
In het dienstverleningsconcept is het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van de dienstverlening uitgangspunt. Om vast te stellen welke kwaliteit we nastreven en in hoeverre die ook wordt gehaald, gaan we in 2018 servicenormen afspreken.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

Kwaliteit
In het dienstverleningsconcept is het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van de dienstverlening uitgangspunt. Dit gaan we in 2018 onder andere doen via een maandelijks telefonisch kwaliteitsonderzoek. Om vast te stellen welke kwaliteit we nastreven en of die wordt gehaald, gaan we in 2018 servicenormen afspreken.