Riolering

Het stelsel aan leidingen, straatkolken en putten is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse hygiëne. Onder andere om deze reden zijn er nogal wat regels waar we ons in Nederland aan moeten houden. Hieronder vind je de belangrijkste.

 • De Wet milieubeheer en de Waterwet vertellen ons wat de taak is van de gemeente. Wij hebben de zorgplicht voor:
 1. het inzamelen van ons afvalwater en afvoeren naar de waterzuivering;
 2. het inzamelen en verwerken van het regenwater;
 3. grondwatermaatregelen.
 • Het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Bestuursakkoord Waterketen 2007. Hierin staan afspraken over de kwaliteit en hoeveelheid water (berging) binnen de grenzen van de gemeente.
 • Het bestuursakkoord water wil de doelmatigheid van het beheer en onderhoud vergroten door samenwerking tussen gemeenten en waterschap. Dit gaat vooral om het realiseren van:
  • kostenbesparingen in het beheer;
  • verhogen van kwaliteit van het beheer;
  • verminderen van kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

We zijn onder andere als één van de eerste gemeenten binnen Gelderland met het waterschap bezig om de aansturing van onze rioolgemalen efficiënter te maken.
Ook hebben wij nauw overleg met de gemeente Nijmegen. Het rioolwater van onze kernen Berg en Dal en Heilig Landstichting loost op de riolering van Nijmegen.

 • De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren:
  • Door lozingen aan te pakken;
  • Duurzaam gebruik van water te bevorderen;
  • Verontreiniging van grondwater te verminderen.
 • De Keur- en Peilbesluit regels voor het onderhoud van watergangen en oevers.
 • Het Gelders Milieuplan (GMP-3) en het Waterhuishoudingsplan 3. Hierin ligt de nadruk op de kwaliteit van de leefomgeving en het anders omgaan met regenwater.
 • Eind 2009 is de nieuwe Waterwet van kracht geworden. Deze vervangt alle bestaande wetten op het gebied van waterbeheer in Nederland.

Taak van gemeente
De watertaak van de gemeenten is de laatste jaren steeds groter geworden. Naast de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en transport van ons afvalwater hebben we  zorgplicht voor:

 • Transport, infiltratie en berging van regenwater in de dorpen;
 • Grondwater.

Zorgplicht betekent dat we de burgers moeten helpen en adviseren. De gemeente is er niet alleen verantwoordelijk voor. Burgers, waterschap en de provincie hebben hun eigen taken.

Onderhoud
De gemeente Berg en Dal heeft veel riolering in beheer. In de kern Groesbeek is in de jaren 50 van de vorige eeuw begonnen met grootschalige aanleg. Deze wordt nu langzamerhand vervangen. In de andere dorpen wordt dat ongeveer 10 jaar later. In de tabel hieronder staat wat en hoeveel we beheren en onderhouden.

Object

Hoeveelheid

Vrijvervalriolering, onderverdeeld in:

266

km

- Gemengde riolering + DWA (vuilwaterriool)

196

km

- Regenwaterafvoerriool (HWA)

52

km

- Infiltratie transportriool

8

km

- Transportriool

1

km

- Drainage

8

km

Bergbezinkvoorzieningen

5

st

Rioolgemalen

20

st

Persleidingen

1,6

km

Minigemalen

241

st

Drukriolering

80

km

In Groesbeek Noord zijn de riolen het oudste. In de huidige raadsperiode moeten we hier vier kilometer riolering vervangen. In 2018 staat als groot project de straat Stekkenberg op de planning. Iedere zeven jaar inspecteren we de riolering. Uit deze inspecties volgen de onderhoudsmaatregelen. Uit de inspecties van de laatste zeven jaren blijkt dat de oudere riolen ongeveer 60 jaar meekunnen. Daarna moeten we ze vervangen of “relinen” (renoveren).

Financiën
Het GRP Berg en Dal 2016-2020 is vastgesteld. Hiermee is de rioolheffing in de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen flink gedaald. De lagere rioolheffing in de voormalige gemeente Groesbeek is gelijk gebleven. Volgens de financiële prognose halen we in 2023 een kostendekkend niveau. De rioolheffing stijgt hiervoor met 5% per jaar vanaf 2014.

Voor het onderhoud van rioleringen is een voorziening riolering beschikbaar. De stand hiervan is  per 1 januari 2018 € 1.135.426. De toevoeging 2018 bedraagt € 247.554. De voorziening gebruiken we wanneer onderhoudskosten hoger zijn dan de jaarlijkse inkomsten uit de rioolheffing. De investeringen in ons rioleringsnetwerk moeten we activeren en drukken door middel van de kapitaallasten op onze exploitatie. Zie hiervoor het Meerjaren investeringsplan (MIP).

Ontwikkelingen
Het klimaatbestendig maken van Nederland is een nieuwe uitdaging voor de overheid. We moeten hierbij denken aan:

 • Voorkomen van wateroverlast;
 • Terugdringen van verdroging;
 • Hoogwaterveiligheid langs de Rijn en Waal;
 • Verminderen van hittestress in woonkernen.

De komende jaren gaan we hierop extra capaciteit inzetten. Voor de eerste twee punten intensiveren we de samenwerking met het Waterschap.

Risico's

 • Overlast door hevige regenbuien komt steeds vaker voor. Het rioolstelsel is ooit aangelegd om een regenbui van ongeveer 20 mm per uur te kunnen verwerken. De hevige regenbui van mei 2016 boven Breedeweg had een intensiteit van 55 mm/40 minuten. In Apeldoorn is in 2010 zelfs 100 mm/2 uur gevallen. Hierdoor blijft water op straat staan en in enkele gevallen is water in gebouwen gestroomd.
 • De openbare ruimte is nog niet volledig ingericht op het opvangen en wegleiden van regenwater. In de afgelopen jaren is hieraan vooral in het centrum van Beek en in het centrum van Groesbeek hard gewerkt. De grootste knelpunten in de gemeente zijn in beeld en worden de komende jaren aangepast. De prioriteit voor de kern Breedeweg is hoger geworden.

Buien komen echter op wisselende plaatsen met wisselende intensiteiten voor. In de toekomst kan een zware bui op een onbekende plaats een nu nog onbekend probleem gaan veroorzaken. De komende jaren gaan we meer kennis van het watersysteem vergaren:

 • Met moderne rekentechnieken, krachtige computers en eigen meetgegevens gaan we nieuwe modellen voor de Berg en Dalse rioleringssystemen doorrekenen.
 • Er is een onderhoudsachterstand in het rioleringsstelsel van Groesbeek Noord. Instortingsgevaar en lekkage in de bodem zijn niet ondenkbaar. Daarom investeren we hier de komende jaren flink in. Het risico is aanvaardbaar, omdat in dit gebied geen sprake is van veel zwaar vrachtverkeer.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

 • Project vervangen riolering Stekkenberg is in april gestart. De planning is dat het werk met kerst 2018 gereed is.
 • Voor Groesbeek Noord en voor Beek stellen wij een nieuw basis rioleringsplan op volgens de meest moderne technieken. Eind 2018 is dit plan gereed.
 • Oplossingen voor de wateroverlast in de Wilgstraat en bij de buurtsuper in Breedeweg zijn concreet. We zijn nu in gesprek met de betrokken grondeigenaren. We hebben mondelinge overeenstemming met Waterschap Rivierenland over de waterafvoer.
 • Maatregelen om de wateroverlast uit het Keteldal en Filosofendal in Beek aan te pakken zijn in voorbereiding. De verwachting is dat uitvoering in het 2e kwartaal van 2019 zal zijn.